De kennisbank voor evenementenveiligheid

Publicaties

Grote evenementen veilig houden tijdens een pandemie

Grote evenementen veilig houden tijdens een pandemie

Sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie is het beschermen van de volksgezondheid een extra uitdaging geworden. Bij sportevenementen, concerten en andere grootschalige evenementen moesten instanties hun procedures voor risicobeoordeling herzien en zich aanpassen...

Lees meer
Onderzoek: bezoekers laten zich door informatie spreiden

Onderzoek: bezoekers laten zich door informatie spreiden

Bezoekers laten zich verleiden tot het bezoeken van locaties waar het minder druk is. Ook leidt een bezoek aan minder bekende hotspots niet tot een slechtere vakantie-ervaring. Dit blijkt uit een recent experiment binnen het Data & Development Lab dat onlangs in...

Lees meer
Handleiding Omgevingsveiligheid Mensen op Buitenlocaties

Handleiding Omgevingsveiligheid Mensen op Buitenlocaties

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) bracht deze handleiding uit, om veiligheidsadviseurs houvast te bieden bij de beoordeling van de benodigde maatregelen voor de veiligheid van mensen op buitenlocaties. Waar de Omgevingswet een wettelijk afwegingskader biedt voor...

Lees meer

Brochure BGBOP

Een verhelderende brochure over het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen van het Event Safety Institute. ESI stelde deze brochure in 2018 op voor de gemeente Eemsmond, die inmiddels is opgegaan in de gemeente Het Hogeland.De...

Lees meer

Infoblad (extreem) warme weersomstandigheden

Evenementen tijdens (extreem) warm weer kunnen gezondheidsrisico’s opleveren voor aanwezigen, zoals uitdroging of een zonnesteek. Om deze risico’s te beperken heeft GHOR Brabant Midden-West-Noord heeft twee infobladen ontwikkeld voor (extreem) warme weersomstandigheden bij evenementen.

Lees meer

Veldnorm Evenementenzorg versie 1 gepubliceerd

Op 1 maart 2019 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) officieel gepubliceerd. In deze veldnorm staan de randvoorwaarden voor goede evenementenzorg omschreven. Vanaf 1 maart 2019 volgt een ontwikkel- en implementatieperiode tot 1 januari 2021. 

Lees meer

Demonstreren ‘Bijkans heilig’

De gemeente Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie hebben onlangs het handboek 'Demonstreren bijkans heilig' gepubliceerd. Het is een overzicht van instrumenten en aandachtspunten dat in nauwe samenwerking tussen diverse NGO’s, OVSE, politie, het Openbaar...

Lees meer

Resultaten enquête jaarcongres

Vooraf aan het Jaarcongres Evenementenveiligheid van Gemeente.nu en het Event Safety Insitute is naar alle deelnemers een enquête toegestuurd. Van de bijna 250 deelnemers hebben 71 personen de enquête ingevuld en zo geantwoord op vragen als op welke punten er volgens...

Lees meer

Factsheet lachgas

Zowel in het uitgaansleven als in de privésfeer is het gebruik van lachgas als partydrug de laatste jaren sterk toegenomen. Er is echter veel onduidelijkheid over het gebruik, de risico's en de wettelijke status van lachgas. Daarnaast hebben gemeenten en handhavers...

Lees meer

Handreiking Evenementenveiligheid 2018

De HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio’s, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen. De HEV 2018, die is...

Lees meer

Onderzoek: #MeToo op muziekfestivals

Over dit onderzoek Aan het onderzoek onder het jongerenpanel van EenVandaag deden 1086 jonge mensen mee in de leeftijd van 16 tot en met 34 jaar die recentelijk één of meer muziekfestivals hebben bezocht. Het online onderzoek vond plaats van 6 tot en met 13 juni...

Lees meer

Richtlijnen Evenementenbeveiliging

Richtlijnen Evenementenbeveiliging Een publicatie van de sectie Evenementen- en horecabeveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche Klik hier voor het volledige bestand: boekje_richtlijnen_evenementenbeveiliging_versie_2015

Lees meer

Crowd Science: Safety and Risk Analysis (artikel)

Prof. Dr. G. Keith Still schreef een artikel over Crowd Science: Safety & Risk Analysis. Het artikel geeft inzicht in een complex onderwerp. Lees hier het volledige artikel: Prof. dr. Keith Still article Het Event Safety Institute werkt samen met Prof. Dr. G....

Lees meer

Inzet van verkeersregelaars bij evenementen

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) ondersteunt de decentrale overheden bij het ontwikkelen en realiseren van hun verkeers- en vervoersbeleid. Daarbij staat de huidige en toekomstige klantvraag centraal. Bij evenementen van enig formaat zijn ze langzamerhand...

Lees meer

Hygiënerichtlijn voor evenementen

Deze richtlijn van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een hulpmiddel om de hygiëne op een evenement vorm te geven. Zo geeft deze richtlijn een overzicht van de minimale hygiëne-eisen waar evenementen aan moeten voldoen. Ook vind u in dit document de...

Lees meer

Risicomanagement schaatstoertochten

Risicospreiding is een speerpunt in het beleid van KNSB Gewest Noord-Holland/Utrecht. Het is beter dat schaatstoertochten in konvooi verband optrekken. Dat is mogelijk als toertochten kunnen worden gereden: op meerdere plaatsen tegelijkertijd en/of meerdere dagen...

Lees meer

Strategische verkenning uitgaansdrugs 2015

Publicatie van het Trimbos-instituut, waarin denkrichtingen worden gepresenteerd voor de preventie van (gezondheidsschade door) het gebruik van uitgaansdrugs onder jongeren en jongvolwassenen. Het eerste deel van de verkenning behandelt een aantal belangrijke...

Lees meer

Amsterdams Beleidskader Dance Events

In mei 2015 kwam het Amsterdams Beleidskader Dance Events uit. Dit beleidskader richt zich primair op dance events die gehouden worden op basis van een evenementenvergunning.

Lees meer

Opsporing bij evenementen

De Politieacademie deed onderzoek naar de wijze waarop de politie in de praktijk invulling geeft aan opsporing rond evenementen. Door middel van literatuuronderzoek, interviews, expertmeetings en praktijkobservaties zijn goede werkwijzen en aandachtspunten...

Lees meer

Intelligence bij evenementen

De Politieacademie voerde een inventarisatie uit van de wijze waarop de politie in de praktijk invulling geeft aan risicomanagement bij evenementen. Door middel van literatuuronderzoek en veldwerk zijn goede werkwijzen en aandachtspunten geïnventariseerd. De inzichten...

Lees meer

CIV jaaroverzicht 2013/2014

Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) maakt onderdeel uit van de Nationale Politie en is werkzaam op het terrein van openbare ordehandhaving en veiligheid bij het (betaald)voetbal. Jaarlijks publiceert het CIV het CIV jaaroverzicht, gericht op de...

Lees meer

Tools

Crowded Places Guidance (UK, 7 juni 2017)

Crowded Places Guidance - Brits handboek voor het beveiligen van drukke plaatsen tegen terrorisme Bron: NACTSO, 7 juni 2017 Er is een serieuze dreiging van terrorisme in het Verenigd Koninkrijk en drukke plaatsen blijven een aantrekkelijk doelwit. Drukke plaatsen...

Lees meer

Rapport RIVM: Kleurpoeders en veiligheid

In maart 2016 heeft de Brandweer Amsterdam-Amstelland het Centrum Veiligheid van RIVM benaderd met een onderzoeksvraag over kleurpoeders en veiligheid bij evenementen. De aanleiding voor dit verzoek is het rapport “Brandproeven kleurpoeder” van de Brandweer...

Lees meer

Leidraad Alcohol en Drugs bij Evenementen

Evenementen, festivals, grote openbare concerten: iedere gemeente in Nederland heeft er wel mee te maken. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor wat er in hun gemeente gebeurt, stellen zij in samenwerking met lokale en regionale partners beleidsregels op waaraan evenementen moeten voldoen. Een belangrijk aandachtspunt is het gebruik van alcohol en drugs door bezoekers en de daarmee gepaard gaande gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Om gemeenten en andere partijen hierbij te ondersteunen hebben wij, in samenwerking met diverse organisaties met expertise op dit gebied en in opdracht van de staatssecretaris van VWS, een landelijke leidraad ontwikkeld.

Lees meer

Multidisciplinair invulformulier evenementen

De Belgische Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ontwikkelde een format voor een multidisciplinair invulformulier voor evenementen. Doel van dit formulier is om organisatoren de nodige relevante informatie te laten verstrekken, die verantwoordelijke...

Lees meer

G.K. Still: DIM-ICE model

Prof. dr. G.Keith Still ontwikkelde het DIM-ICE model voor de analyse van Crowd Risks. In deze notitie legt hij kort uit welke beginselen het model kent. In zijn boek Introduction to Crowd Science behandelt hij het DIM-ICE model uitvoeriger. Klik hier voor een korte...

Lees meer

CCV Keuzewijzer Evenementenveiligheid

Deze CCV keuzewijzer helpt gemeenten de stappen te nemen bij het organiseren van de vergunningverlening bij evenementen. De zeven thema’s in de keuzewijzer sluiten aan op de processtappen uit de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (HEV). [button...

Lees meer

Handreiking Evenementenveiligheid deel III

De Handreiking Evenementenveiligheid deel III geeft een beschrijving van de rol van de gemeente en de burgemeester bij veilige evenementen. Deze handreiking sluit aan op de overige delen van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid 2011 (hierna: HEV). De...

Lees meer

Event Safety Guide (UK, 2nd edition 1999)

In de Britse Event Safety Guide zijn richtlijnen opgenomen over tal van onderwerpen op het gebied van evenementenveiligheid. Organisatoren van evenementen en overheden gebruiken de gids als uitgangspunt bij de zorg voor veilige evenementen. De gids wordt momenteel...

Lees meer

Brochure voor organisatoren in Zuid-Limburg

In 2011 werd door Veiligheidsregio Zuid-Limburg de 'Handreiking Aanpak Evenementen' vastgesteld. Als bijlage van deze richtinggevende handreiking werd een brochure uitgegeven die gemeenten konden verstrekken aan organisatoren in Zuid-Limburg. In de brochure 'Veilige...

Lees meer

Leidraad Veiligheid Publieksevenementen (NIFV)

In 2002 stelde het NIFV (toen: Nibra) de Leidraad Veiligheid Publieksevenementen op. Deze uitgave is de uitwerking van de kennis die het Nibra onder andere heeft opgedaan in het onderzoek naar de problemen bij de afwikkeling van het dansevenement Dance Valley in 2001....

Lees meer

Hygiënerichtlijn voor Publieksevenementen LCHV

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) publiceerde in 2013 een herziening van de hygiëne richtlijn voor publieksevenementen. Dit document is gericht aan organisatoren van evenementen. Het geeft richtlijnen over de bouw en inrichting van evenementen en...

Lees meer

1,5 Metersamenleving