Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

1.1 Opdracht

Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever advieswerkzaamheden te (doen) verrichten. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat onder meer een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

1.2 Opleidingsactiviteit

Iedere vorm van training, opleiding en oefening die door Event Safety Institute BV in open inschrijving word aangeboden. Opleidingsactiviteiten die in opdracht worden ontwikkeld en verzorgd, vallen onder de definitie van een opdracht als omschreven in artikel  

1.3 Opdrachtgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als wederpartij van opdrachtnemer een  overeenkomst heeft gesloten tot het (doen)  uitvoeren van (advies)opdracht of tot het bijwonen van een opleidingsactiviteit.

1.4 Opdrachtnemer

De rechtspersoon Event Safety Institute die als partij een overeenkomst tot opdracht als bedoeld in artikel 1.1 met opdrachtgever heeft gesloten.

1.5 Opdrachtuitvoerder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens opdrachtnemer belast is met de  uitvoering van de opdracht. 

1.6 Partijen

De opdrachtgever als bedoeld in artikel 1.3 en de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 1.4.

 

2  Algemeen

2.1.

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

2.2

Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die  voor opdrachtnemer werkzaam zijn; de opdrachtuitvoerders als bedoeld in art. 1.5. 

2.3

Alle handelingen die in het kader van een opdracht door opdrachtuitvoerders worden verricht, worden geacht handelingen door of namens opdrachtnemer te zijn.

 

3 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

3.2

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden –de opdrachtuitvoerders als bedoeld in art. 1.5- betrokken worden.

3.3

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen of nietig is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing en in stand. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

4 Uitgangspunten

4.1

Opdrachtnemer staat in voor de integriteit van zijn handelen, dient ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient zijn professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de opdrachtgever op zijn handelswijze aan te spreken indien deze zich niet als goed opdrachtgever gedraagt. 

4.2

De opdrachtgever is oprecht in de voorgesprekken met opdrachtnemer over de concurrentie van andere adviseurs, de criteria die gelden voor selectie en de termijn waarbinnen de keuze valt.

4.3

De opdrachtgever staat voor een verantwoord opdrachtenbeleid

4.4

De opdrachtgever is zorgvuldig in het verstrekken van informatie die gevraagd en ongevraagd nodig is voor het goed en doelmatig uitvoeren van de opdracht. 

4.5

De opdrachtgever stelt zich als betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van facturen.

 

5 Offertes

5.1

Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door  opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

5.2

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

5.3

Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. 

5.4

Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.5

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

6 Ter beschikkingstelling van informatie en medewerking door opdrachtgever

6.1

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de vorm en op de wijze als gevraagd aan opdrachtnemer worden verstrekt.

6.2

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst  benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst tot opdracht op te schorten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3

Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

6.4

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens.

6.5

Als opdrachtnemer daarom verzoekt en het verzoek als zodanig als van nature voortvloeit uit de aard en inhoud van de opdracht, stelt opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever ter beschikking, die bij de werkzaamheden van opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

6.6

Als opdrachtnemer daarom verzoekt en het verzoek als zodanig van nature voortvloeit uit de aard en inhoud van werkzaamheden, stelt opdrachtgever kosteloos een eigen werkruimte aan opdrachtnemer ter beschikking.

 

7 Totstandkoming overeenkomst tot opdracht

7.1

De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende overeenkomst van opdracht dan wel de opdrachtbevestiging en de op basis van wet- en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door de opdrachtnemer zijn ontvangen.

7.2

De overeenkomst van opdracht is een schriftelijke wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer die daar waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht bevat tenminste:

  • Een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht
  • Het beoogde doel van de opdracht

 

8 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

8.1

Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht,  naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

8.2

Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

8.3

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan

8.4

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

8.5

Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.6

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd indien partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Meerwerk dient als aanvullende opdracht door opdrachtgever te worden bevestigd. Indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk te zijn gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

8.7

Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdrachtwerkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

9 Contractduur; uitvoeringstermijn en afsluiting van de opdracht

9.1

Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2

Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

9.3

In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra de eindafrekening door opdrachtgever is goedgekeurd c.q. de laatst contractueel overeengekomen betalingstermijn door opdrachtnemer gefactureerd is.

 

10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

10.1

Partijen kunnen de opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen indien één van hen van mening  is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere additionele overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. De opdrachtnemer dan wel de opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever indien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich mee brengt worden deze in rekening gebracht.

10.2

Indien één der partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met voorbehoud van rechten.

 

11 Inschrijving en annulering opleidingsactiviteiten

11.1

Inschrijving voor een opleidingsactiviteit vindt plaats door het insturen van een inschrijfformulier op de website van Event Safety Institute, dan wel door het schriftelijk opgeven van een of meerdere aanmeldingen via email of per brief. Een inschrijving is pas definitief als deze schriftelijk is bevestigd door Event Safety Institute. Schriftelijke bevestigingen worden verstuurd naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de aanmelding heeft ingestuurd (de aanmelder).

11.2

Niet-deelnemen aan een opleidingsactiviteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

11.3

Deelname aan een opleidingsactiviteit van Event Safety Institute kan tot drie maanden voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen een en drie maanden voor aanvang wordt 50% van de deelnamekosten bij de aanmelder in rekening gebracht. Bij annulering binnen een maand voor aanvang wordt 100% van de deelnamekosten bij de aanmelder in rekening gebracht. Met inachtneming van artikel 12.2, mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

11.4

Event Safety Institute behoudt zich het recht voor om opleidingsactiviteiten naar een andere datum te verplaatsen of te annuleren zonder opgaaf van reden. Indien een opleidingsactiviteit wordt verplaatst of geannuleerd, worden de aanmelders binnen zeven werkdagen geïnformeerd. Eventueel reeds betaalde opleidingskosten worden op verzoek van de aanmelder teruggestort.

 

12 Plaatsing/ toelating opleidingsactiviteiten

12.1

Door Event Safety Institute aangeboden opleidingsactiviteiten vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, geldt de volgorde van aanmelding voor het bepalen welke deelnemers aan de opleidingsactiviteit kunnen deelnemen. Event Safety Institute bepaalt per opleidingsactiviteit het minimaal benodigde en het maximale aantal deelnemers.

12.2

Toelating tot een opleidingsactiviteit kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van het Event Safety Institute, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst. Verder kan er een minimale vooropleiding worden vereist, die op verzoek van het Event Safety Institute moet worden aangetoond.

 

13 Tarieven

13.1

Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief. Dit tarief wordt tevens opgenomen in de opdrachtovereenkomst tussen partijen.

13.2

In het tarief van opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd buiten Nederland rekent hij altijd door. Als een afspraak -binnen Nederland- minder dan 4 uur duurt en met meer dan 1 uur reistijd (enkele reis), dan wordt de helft van de reistijd in rekening gebracht. Reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de opdrachtovereenkomst.

Wanneer er geen sprake is van een fiex fee opdracht dan  brengt opdrachtnemer alleen de werkelijk bestede tijd in rekening  en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met opdrachtgever.

13.3

Bedragen zijn exclusief BTW. Op de dienstverlening en opleidingsactiviteiten van Event Safety Institute is een BTW-tarief van toepassing van 21%, behalve wanneer dit expliciet is aangegeven.

13.4

Als opdrachtnemer met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

13.5

Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke  mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.

13.6

Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief,  inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

13.7

Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

 

14 Betalingsvoorwaarden

14.1

Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van  een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

14.2

Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

14.3

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (incasso)kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van de opdrachtgever.

14.4

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is de opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst verder op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

14.5

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de advieswerkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

14.6

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

15 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij dat betrokken is (geweest) bij de opdracht, in dienst nemen of anderszins van hem of en ander werkzaam laten zijn, dan in overleg met de wederpartij.

 

16 Eigendomsvoorbehoud

16.1

Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,  software, rapporten en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

16.2

Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende  zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.

16.3

Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.

16.4

Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.

16.5

De door opdrachtnemer geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

16.6

Wil opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer – of door deze aan te wijzen derden-  om alle locaties waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

 

17 Klachten

17.1

Klachten over de verrichte werkzaamheden of opleidingsactiviteiten moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden of opleidingsactiviteiten, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

17.2

Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken. Als een klacht over opleidingsactiviteiten terecht is, biedt Event Safety Institute de deelnemer een passende vorm van compensatie aan.

17.3

Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of het volgen van de betreffende opleidingsactiviteit niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel  19.

 

18 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

18.1

Als opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

18.2

Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

 

19 Aansprakelijkheid

19.1

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, de deskundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden beschouwd.

19.2

Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

19.3

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

19.4

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door- of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

19.5

Opdrachtnemer is, met inachtneming van de overige leden van dit artikel, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

19.6

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na  het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

20 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

21 Overmacht

21.1

Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

21.2

Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld  onvoorziene uitval van vlieg-/reisverbindingen vallen hier ook onder.

21.3

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

21.4

Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen.  Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

21.5

Is opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

 

22 Geheimhouding

22.1

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

22.2

Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

 

23 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

24 Geschillen

24.1

In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation door een met beider instemming aan te wijzen partij. Een en ander volgens het reglement van de  Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation. De kosten voor Mediaton worden door partijen gelijkelijk gedragen.

24.2

Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

25 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

 

26 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, alwaar opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.