Rapport Inspectie Veiligheid & Justitie en IGZ vergunningverlening publieksevenementen (2016)

Dit onderzoek van de gezamenlijke Inspecties (V&J en IGZ) is een vervolg op twee eerdere onderzoeken, verschenen in 2008 en 2012, waaruit bleek dat de bescherming van de veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen niet op orde was.

Op basis van hun onderzoek komen de Inspecties tot de volgende conclusies:

  1. Door het ontbreken van concrete doelstellingen geeft het beleid van gemeenten onvoldoende houvast voor het toetsen van aanvragen om evenementenvergunningen en van voorgestelde veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.
  2. Het proces van de behandeling van aanvragen om een evenementenvergunning bevat te veel onvolkomenheden en vrijheden. Daardoor is niet gewaarborgd dat de risico’s voor veiligheid en gezondheid bij evenementen voldoende aandacht krijgen.
  3. Gemeenten betrekken de hulpverleningsdiensten en/of de veiligheidsregio onvoldoende bij het proces van de behandeling van vergunningaanvragen.
  4. Er is onvoldoende afstemming en uitwisseling van kennis tussen de afdelingen vergunningverlening en toezicht en handhaving.
  5. De opzet, de uitkomsten en het gebruik van evaluaties bij gemeenten hebben nauwelijks een toegevoegde waarde in het reduceren van de risico’s voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen.
  6. Op basis van bovenstaande stellen de Inspecties vast dat veel gemeenten bij publieksevenementen nog steeds te weinig oog hebben voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Gemeenten moeten hier meer aandacht aan besteden om te voorkomen dat burgers onnodig risico lopen.

Lees hier het hele rapport.

Lees hier de kabinetsreactie.

inspectie

Meer nieuws ›