Sinterklaasoptochten, horeca en bezettingsgraad: gemeenten hebben veel duidingsvragen 

Sinterklaasoptochten, horeca en bezettingsgraad: gemeenten hebben veel duidingsvragen 

Op dinsdag 28 september zijn tijdens de online VNG-bijeenkomst voor gemeenten over evenementen in coronatijd weer veel leerzame ervaringen en vragen uitgewisseld. Verreweg de meeste aandacht ging uit naar het toepassen van de regels die sinds 25 september van kracht zijn voor evenementen die de komende periode gepland staan zoals marathons, Sint Maarten en Sinterklaas. Daarnaast waren het bepalen van de 75% bezettingsgraad en de samenloop van de regels voor evenementen en horeca onderwerp van gesprek. 

Sinterklaas 

Hoewel het nog enige tijd duurt voordat de Sint ons met zijn bezoek zal verblijden, zijn vele lokale intochtcomités en gemeenten al druk bezig met de voorbereiding op zijn komst. Uit de vele duidingsvragen tijdens deze sessie bleek dat er gemeenten met name meer duidelijkheid wensen over de regels na 1 november, de voorbereidingen vinden immers nu al plaats. Hoewel deze wens begrijpelijk is, is niet te verwachten dat er snel meer duidelijkheid volgt. 

Vanuit de VNG werd op basis van eerdere duidingsoverleggen met de Rijksoverheid aangegeven dat de intocht van de Sint onder de huidige regeling bezien kan worden in lijn met de aanpak rondom de marathons. Het advies is om de intocht op te delen. Zo zou je de aankomstplek en het centrale inhuldigingsmoment kunnen organiseren langs de lijnen de gelden voor samenkomsten waarbij het CTB geldt. Daarbij moet wel bedacht worden dat er behalve het CTB (voor bezoekers ouder dan 12 jaar) ook de verplichting geld om met toegangsbewijzen te werken.  De route die de Sint aflegt kan als doorstroomactiviteit worden beschouwd, waarbij dan wel geldt dat de insteek moet zijn dat het aanwezige publiek niet langdurig langs de route verblijft. Wat onder langdurig wordt verstaan is aan de gemeenten om te bepalen. De uitvoeringsregels geven hier geen sluitende definitie over. 

Een van de deelnemende gemeenten gaf aan dit jaar in te zetten op spreiding over verschillende kernen en er zo voor te zorgen dat het publiek zich spreidt langs de route. Daarnaast wordt ingezet op heldere en duidelijke te communicatie over de aard en de opzet van de intocht zodat de bezoekers een juist verwachtingspatroon hebben. 

Horeca en evenementen 

Na de persconferentie over de coronamaatregelen vanaf 25 september ontstond het beeld dat evenementen vanwege de verplichte horecasluiting noodgedwongen ook om 00:00u moeten stoppen. Nadere duiding levert op dat gemeenten wel degelijk buitenevenementen waarop alcohol geschonken wordt kunnen toestaan na 00:00u, mits zij dit goed reguleren. Dit biedt de burgemeester derhalve de mogelijkheid om een afweging te maken – indien een organisator dit wenst en het lokale evenementenbeleid dit toestaat- een evenement ook na 00.00 door te laten gaan. Mits het verstrekken van alcohol plaatsvindt op basis van een ontheffing art. 35 Alcoholwet.  

Indien het een langdurig evenement betreft, bijvoorbeeld een kerstmarkt, waarbij langer dan 10 dagen alcohol wordt verstrekt wordt veelal een tijdelijke horecavergunning (art. 3) verstrekt. Indien dit het geval is, dan gelden de regels zoals momenteel voor de horeca zijn bepaald (sluiten om 00.00 uur en CTB). 

Een ander voorbeeld dat ter sprake kwam was de combinatie van de jaarlijkse ijsbaan met horeca. Voor sportbeoefening (schaatsen) gelden geen restricties. Voor de horeca geldt dat gebruikt moet worden gemaakt van het CTB. De oplossing voor dit specifieke voorbeeld zou kunnen zijn om een oplossing te ‘verzinnen’ die maakt dat de schaatsers niet door de horeca richting de schaatsbaan gaan. Als dat niet mogelijk is zal gelden dat alle bezoekers ouder dan 12 jaar verplicht zijn het CTB te tonen. 

In toenemende mate zien de deelnemers aan deze bijeenkomst dat organisatoren de mazen opzoeken door een activiteit als privé te bestempelen. Bedacht moet worden dat de regeling een andere definitie hanteert wat als evenement gezien moet worden. Feitelijk kan worden gesteld dat in een horecagelegenheid het CTB altijd geldt tenzij. 

75% bezettingsgraad 

In de regeling is bepaald dat evenementen die binnen plaatsvinden maximaal 75% zaalbezetting mogen toelaten. Over de wijze hoe je komt tot wat 75% capaciteit is, heeft de Rijksoverheid geen uitwerking geven. Tijdens deze bijeenkomt is ons gebleken dat gemeenten hier op uiteenlopende wijze invulling aan geven. 

Zowel het Bouwbesluit als het Besluit BGBOP geven richting aan wat het maximaal aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers kan zijn. Tevens geeft ook de gebruiksmelding brandveilig gebruik richting. Echter is er geen eenduidig antwoord te geven want het hangt ook af van de aard van het gebruik tijdens het evenement en de beschikbare vluchtwegen.  

Van belang is altijd in gedachten te houden of het gelijktijdig maximaal aanwezigen daar ook veilig kan verblijven.  Een uitgangspunt kan zijn om uit te gaan van het netto vloeroppervlak en daar 75% van de benutten en te  vermenigvuldigen met een (reëel) maximum aantal bezoekers per vierkante meter.  En dan te bezien of er eventuele beperkingen vanuit het oogpunt brandveilig gebruik zijn die maken dat het aantal naar beneden moet worden bijgesteld. 

Overige duidingsvragen 

Een actuele vraag die bij meerdere gemeenten speelt is de vraag of je bij een doorstroomevenement (levende) muziek ten gehore mag worden gebracht. Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden en sterk afhankelijk van de lokale situatie. Indien er sprake is van optredens, dan zijn  vermoedelijk de regels omtrent kunst en cultuur van toepassing. Omdat er geen ondergrens is bepaald, zal dan altijd het CTB gelden. Van belang is echter om te redeneren vanuit dat wat de tijdelijke regeling beoogt, namelijk veilige samenkomsten. En daarmee te kijken wat binnen de juridisch context wel kan in plaats van wat niet kan. 

De volgende bijeenkomst zal op 28 oktober van 14:00 – 16:00 uur plaatsvinden via MS Teams. Gemeentelijke medewerkers die al eerder aan een bijeenkomst hebben deelgenomen ontvangen de uitnodiging automatisch. Wil je hier ook bij zijn, meld je dan via info@esi.email. 

 

 

Meer nieuws ›