Gezondheidsraad: heropening met vaccinatiebewijzen kan, mits gereguleerd

Gezondheidsraad: heropening met vaccinatiebewijzen kan, mits gereguleerd

De Gezondheidsraad bracht donderdag 4 februari aan het kabinet advies uit over ethische en morele afwegingen rond de COVID-19 vaccinatie. De Raad stelt vast dat private partijen voorwaarden kunnen stellen aan de toegang tot diensten of voorzieningen. Ook stelt ze dat het kunnen tonen van een vaccinatiebewijs zo’n voorwaarde kan zijn. Het advies biedt perspectief op heropening met een systeem van vaccinatiebewijzen, mits dit gebeurt op basis van zorgvuldige regulering.  

Zorgvuldig en ethisch 

Het werken met een systeem van vaccinatiebewijzen kan helpen de heropening van voorzieningen zoals horeca, retail, musea, pretparken en evenementen te bespoedigen. De Gezondheidsraad stelt hierbij wel een belangrijke randvoorwaarde: de overheid dient te waarborgen dat dit op een zorgvuldige en ethische wijze gebeurt. Zo moet worden voldaan aan de Algemene wet gelijke behandeling en de privacywetgeving. Ook moet voor bezoekers die geen vaccinatiebewijs kunnen tonen een redelijk alternatief mogelijk zijn, zoals het kunnen tonen van een negatief coronatestresultaat.  

Afwegingkader 

De Commissie heeft een afwegingskader opgesteld waarbinnen het gebruik van vaccinatiebewijzen voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit kader bevat de volgende zes punten: 

  1. Vaccinatiebewijzen moeten effectief en noodzakelijk zijn voor het bereiken van de beoogde doelstelling.  
  2. Vaccinatiebewijzen moeten proportioneel en de minst ingrijpende maatregel zijn om de beoogde doelstelling te bereiken. 
  3. Private partijen moeten potentiële schadelijke gevolgen minimaliseren. 
  4. Vaccinatiebewijzen mogen niet leiden tot ongerechtvaardigde uitsluiting en discriminatie. 
  5. Private partijen moeten zich houden aan de privacywetgeving. 
  6. Private partijen moeten periodiek evalueren of de inzet van vaccinatiebewijzen nog voldoet aan de voorwaarden.  

Overheid aan zet 

Voor er gestart kan worden met heropening en een systeem van vaccinatiebewijzen moet de overheid eerst een besluit nemen over de heropening. De overheid moet vervolgens toezicht houden op de gerechtvaardigde inzet van vaccinatiebewijzen. Dit kan ze doen door het maken van wetgeving, maar ook door het stimuleren van branches om zelf regels op te stellen. 

Naar verwachting zal de komende tijd duidelijker worden wat dit advies betekent de voor heropening van onder meer de horeca, Leisure-locaties en evenementen. ESI blijft deze ontwikkelingen volgen.  

Lees het advies van de Gezondheidsraad van 4 februari 2021 

Meer nieuws ›