Garantieregeling evenementen 2021: hoe zit het? 

Garantieregeling evenementen 2021: hoe zit het? 

Op 19 maart jl. hebben Mona Keijzer (demissionair Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) en Ingrid van Engelshoven (demissionair Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), de Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 aangekondigd. Deze subsidieregeling stelt €385 miljoen euro beschikbaar om de financiële risico’s van professionele evenementenorganisatoren te dekken. In dit artikel leggen we uit hoe deze regeling in elkaar zit, wie ervoor in aanmerking komen en wat daarbij de voorwaarden zijn. 

Aanleiding 

Professionele evenementenorganisaties dekten in het verleden het pandemierisico af door een annuleringsverzekering af te sluiten. Inmiddels hebben verschillende verzekeraars deze dekking uit de polissen geschrapt waardoor het merendeel van de organisatoren dit financiële risico niet zelf kunnen dragen. Door middel van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19, hoopt het kabinet deze organisatoren enige zekerheid in financiële verplichtingen te geven. 

Wat wordt vergoed 

Wanneer de Rijksoverheid op of na 1 juli vanwege het epidemiologische beeld evenementen verbiedt, en de organisator daardoor het evenement moet annuleren, is het mogelijk om 100% van de dan reeds gemaakte kosten te vergoeden. Het gaat vooral om betalingen aan onderaannemers en leveranciers, bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, security en technische voorzieningen. En daarnaast de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.  

Daarbij is 80% van dat bedrag een gift, op de overige 20% geldt een terugbetalingsverplichting (lening tegen 2% rente). Vindt het evenement wel plaats, dan vervalt het recht op financiële compensatie vanuit deze regeling. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. 

Voorwaarden
Eerder werd gesproken over een minimaal aantal bezoekers om als evenementenorganisator in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling. Dat criterium is niet in de regeling opgenomen. Wel moet er aan een aantal andere voorwaarden voldaan worden: 

  • evenementen moeten plaatsvinden tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 (ze mogen ook zijn doorgeschoven vanuit het voorjaar naar deze periode); 
  • het evenement dient in Nederland georganiseerd te worden; 
  • het evenement is een betaald publieksevenement, waarbij de organisator het verantwoordelijk is voor het organiseren en het risico draagt; 
  • in de twee voorgaande edities was er een annuleringsverzekering (er moeten dus twee voorgaande edities zijn geweest); 
  • het evenement dient georganiseerd te worden onder de geldende (corona-) veiligheidsmaatregelen. 

Welke evenementen vallen niet onder de regeling 

Veel evenementen komen niet in aanmerking voor de subsidieregeling. Dit geldt in ieder geval voor alle gratis toegankelijke evenementen, zoals kermissen, volksfeesten, jaarmarkten, sportevenementen op de openbare weg en andere evenementen met een sterk maatschappelijk karakter. Ook komen nieuwe evenementen niet in aanmerking. Immers, deze evenementen kennen geen twee voorgaande edities met een annuleringsverzekering. De regeling geeft met name de professionele branchepartijen een economische impuls om weer de evenementen te gaan organiseren die zij jaarlijks reeds organiseerden. 

Regels voor deelname 

De aanvraag voor de subsidie dient minstens drie maanden voorafgaand aan het evenement ingediend te worden bij het loket dat hiervoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt ingerichtVoor evenementen in juli zal deze termijn korter zijn. Daarbij moet de organisator de volgende gegevens aanleveren: 

  • de begroting van het evenement; 
  • de exploitatieoverzichten van de twee voorgaande edities; 
  • de verzekeringspolis van de annuleringsverzekering van het evenement in 2021; 
  • de verzekeringspolis van de annuleringsverzekering van de twee voorgaande edities; 
  • enkele overige gegevens zullen in de regeling nog nader worden gespecificeerd. 

Binnen 13 weken na aankondiging van het verbod op evenementen vanaf 1 juli dient de organisator de aanvraag tot subsidievaststelling in de dienen bij de RVO. Binnen vier weken na indiening van de volledige aanvraag volgt een besluit. Bij positieve beschikking vallen ook kosten die voor het besluit zijn gemaakt onder de regeling. 

Definitieve vaststelling 

Voor deze regeling geldt dat de formele vaststelling en inwerkingtreding goedkeuring vereist van de Europese Commissie. De verwachting is dat deze goedkeuring er over ongeveer een maand zal zijn. Zodra het akkoord vanuit de Europese Commissie is gegeven, kan de regeling gepubliceerd worden. Nu al is de regeling op hoofdlijnen te vinden op de website van de rijksoverheid. 

De gehele regeling is weergegeven in de kamerbrief van 19 maart 2021 en de daar bijbehorende bijlage gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. 

Meer nieuws ›