Eerste inspectie-onderzoek op basis van Veldnorm Evenementenzorg 

Eerste inspectie-onderzoek op basis van Veldnorm Evenementenzorg 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in 2022 onderzoek gedaan bij vijf evenementenzorgorganisaties (ezo’s) naar de kwaliteit van de zorg en in hoeverre de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) in de praktijk wordt toegepast. De Veldnorm stelt wat ezo’s minimaal kunnen doen om de zorg op evenementen correct en veilig te laten verlopen.  

Sinds de publicatie van de Veldnorm in 2019 wordt gekeken naar welke ezo’s met de norm aan de slag zijn, maar dit was niet de enige aanleiding voor een onderzoek door IGJ. Ook werd toezicht georganiseerd, omdat er steeds meer meldingen zijn over zorgverlening op evenementen.  

De Veldnorm Evenementenzorg omvat alle zorgverlening op evenementen en (publieke) vermaakgelegenheden. De Veldnorm bevat verschillende aspecten, gericht op de individuele zorgverlener (al dan niet BIG-geregistreerd,) gericht op de organisatie van zorg op een evenement en gericht op de aanbieders van evenementenzorg. De Veldnorm is in 2019 gepubliceerd en wordt al in veel regio’s gebruikt. De GHOR en IGJ hanteren onder andere de Veldnorm landelijk als referentiekader voor hun adviezen en beoordelingen.  

 Het onderzoek 

Vijf betaalde en vrijwillige ezo’s zijn getoetst aan de hand van het toetsingskader Toezicht kwaliteit van evenementenzorg. Hierin staan zogenoemde toetsingscriteria voor goede en veilige zorg. De criteria zijn gebaseerd op wetten, richtlijnen en (veld)normen. De inspectie ziet erop toe dat zorgverleners zich houden aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Deze wet zorgt dat bezoekers, deelnemers en medewerkers tijdens evenementen kunnen vertrouwen op goede zorg. 

Ezo’s zijn bij calamiteiten verplicht zich te melden, maar ook na een melding kan een onderzoek plaatsvinden. Meldingen kunnen komen van bezoekers, deelnemers of medewerkers die niet tevreden zijn met de zorg op een evenement.  

Tijdens de bezoeken richtte de inspectie zich op drie thema’s: 

 1. Deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid van de eerstehulpverlener en zorgprofessional.  
 2. Inrichting, veiligheid en hygiëne van de zorgpost.  
 3. Goed bestuur van de evenementenzorgorganisatie. 

Resultaten 

De inspectie stelt dat de vijf onderzochte ezo’s de eerste stappen hebben ondernomen om volgens de Veldnorm te werken. Toch vragen zij aandacht voor een standaard manier van werken in de gehele keten om goede en veilige zorg te waarborgen. In een factsheet hebben zij de volgende aanbevelingen opgenomen voor ezo’s en organisaties in de keten:  

Aanbevelingen aan de ezo’s  

 • Controleer naast de bevoegdheid ook de bekwaamheid van de zorgverleners. Toets de bekwaamheid in de context van de evenementenzorg en leg de uitkomst vast. 
 • Gebruik de taak- en functieomschrijving van het zorgniveau en herkenbaarheid van zorgprofessionals zoals beschreven in de VNEZ. 
 • Houd aandacht voor het naleven van de richtlijnen voor (persoonlijke) hygiëne en zorg voor voldoende kennis hierover bij zorgverleners. 
 • Maak per evenement een passend zorgplan zoals omschreven in de VNEZ. Zorg dat het risicoprofiel is afgestemd op de activiteiten van het evenement en maak inzichtelijk dat de inzet van evenementenzorghulpverleners en professionals hierop is afgestemd. 
 • Leg in één gezamenlijk zorgplan vast wie welke (eind)verantwoordelijkheid heeft als verschillende partijen zorg leveren op hetzelfde evenement. 
 • Zorg voor een kwaliteitscyclus-systeem (incidenten- en calamiteitenmeldingen, klachtenregeling, evaluaties, interne en externe audits) voor signalering, monitoring, verbetering en borging van de kwaliteit binnen de organisatie 

Aanbevelingen aan de organisaties in de keten 

 • Zorg als vergunninghouder van het evenement voor de juiste voorzieningen en locatie van de zorgpost. 
 • Stel als geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)-adviseurs een standaardwerkwijze op voor het tot stand komen van adviezen over de inzet van zorgverleners en het risicoprofiel van een evenement. 
 • Voor verbetering in de evenementenvergunningverlening door gemeenten verwijst de IGJ naar de aandachtspunten in de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid (14 maart 2023). 

In 2023 zal de IGJ opnieuw onderzoek doen naar de zorg op evenementen, waarbij de resultaten van het toezicht in 2022 de basis vormen. We houden de ontwikkelingen in de gaten! 

 

 

Meer nieuws ›