Security & crowd management staat voor nieuwe uitdagingen

Security & crowd management staat voor nieuwe uitdagingen

Op 9 augustus verscheen op de website van Entertainment Business Magazine het artikel Security & crowd management staat voor nieuwe uitdagingen. Hiervoor werd o.a. Syan Schaap van ESI geïnterviewd.

Met de incidenten rond het concert van Ariana Grande in Manchester en de ontruiming van Rock Am Ring in Duitsland nog vers in het geheugen gaat Nederland de festivalzomer in. Security, crowd management en veiligheidsplannen zijn belangrijker dan ooit.

Een goede aanleiding om de belangrijkste security- en crowd management-bedrijven enkele stellingen voor te leggen.

1 Terrorismegevaar heeft ons werk veranderd

Willemijn Overwater, accountmanager events van Allfence: “We merken dat er in de markt een toename is van bewustwording voor veiligheid en een behoefte om meer informatie te delen. Het delen van informatie tussen stakeholders gebeurt veel meer. Het zijn de verstrekkers van vergunningen voor evenementen die momenteel paniekerig reageren. Die eisen nu van organisatoren van de kleinste evenementen volledige verantwoordelijkheid voor alles wat mis kan gaan, en willen grote inzet van beveiliging. Die organisatoren wenden zich nu tot ons voor advies over crowd management.”

Michael Story, directeur Safe and Sound: “De alertheid is toegenomen. In Nederland gaat het organiseren van evenementen al erg professioneel. Je ziet dat de manier van security verandert. Waar vroeger de traditionele kleerkasten werden ingezet, zie je nu dat er persoonlijker wordt gewerkt en er meer gelet wordt op menselijk gedrag. Er is meer communicatie vanuit beveiligers en de benadering is vriendelijker, waardoor bezoekers rustiger worden. Er is meer vraag naar camera’s en bodycams. Deze worden ook buiten het festivalterrein ingezet. Bijvoorbeeld op de toegangswegen, zodat je een beeld hebt van wat er gebeurt voordat iemand binnenkomt.”

2 Security en crowd  management is 90% voorbereiding en 10% uitvoering

Sjors Duquesnoy, Manager Operations Events van Profi-Sec: “Een goede voorbereiding is de basis voor een goede uitvoering, maar is niet allesbepalend. Beide factoren dienen in balans te zijn. We hebben situaties meegemaakt waarin we last-minute ergens werden ingezet waardoor we niet de voorbereidingen hebben kunnen treffen zoals we dat normaliter doen. In deze situaties komt het dan echt aan op de kennis en kunde van onze uitvoerende medewerkers en zorgen zij ervoor dat alles alsnog in goede banen wordt geleid.”

Tony den Blanken, operationeel directeur PPS Security: “Dat hangt van de situatie af. Een goede voorbereiding is het halve werk, maar als je ad hoc moet reageren, kun je vaak niets voorbereiden, tenzij je opleiding en instructies daar ook onder laat vallen. Misschien gebeurt er niets omdat je het goed hebt voorbereid. Maar er kan altijd iets gebeuren, dat hangt af van de mensen en samenwerking met andere partijen. Er is de laatste jaren een enorme groei van beveiligingsbedrijven geweest op een markt die niet heel veel groter is geworden, met 2500 eenmanszaken van de 3350 beveiligingsbedrijven. Daardoor wordt er veel ‘inhuur’ gepleegd. In hoeverre zijn die mensen op elkaar ingespeeld? Het grootste deel van onze medewerkers werkt vast voor ons, en het hele jaar door. Dat garandeert continuïteit en een kennisniveau dat op peil is, waardoor onze medewerkers er klaar voor zijn bij een noodsituatie.”

Willemijn Overwater, accountmanager events van Allfence: “Eens, al vinden we bij Allfence dat security en crowd control onder crowd management valt. Crowd control is de uitvoering, crowd management is voornamelijk de voorbereiding. Als je vooraf het evenement, het terrein en de bezoekersstromen goed inschat, ben je in het beste geval niet veel bezig met crowd control.”

Syan Schaap, directeur Event Safety Institute: “Bij ESI delen we crowd management op in drie onderdelen: design, informatie en management. Onder die eerste vallen loopstromen, de inrichting van het terrein en toegangspoortjes. Dat is vooral een kwestie van goede voorbereiding, daarna kun je niet veel veranderen. Informatievoorziening is deels voorbereiding, zoals informatieborden, en deels valt er nog bij te sturen in de uitvoering. Ook voor management geldt dat de nadruk meer op uitvoering ligt; vooraf denk je na over beslissingen en instrueert het personeel, dat kan immers niet pas bij een noodsituatie. Crowd management is niet 90% voorbereiding, maar met goede voorbereiding kun je wel het verschil maken.”

3 Regelgeving omtrent beveiliging en veiligheid op evenementen is een noodzakelijk kwaad

Jacques Does, directeur TSC: “Regelgeving en zelfregulering kunnen zij aan zij gezamenlijk zorgen voor kwaliteitsverbeteringen. In de entertainmentindustrie gaan miljoenen om, en dan is regulering noodzakelijk, ook met het oog op de veiligheid. Een evenement is extreem complexe materie met zeer veel actoren. Regelgeving zorgt voor houvast, geeft rechten en plichten, zowel qua bescherming van de bezoekers als richting de organisator en leveranciers. Adequate handhaving en toezicht door de overheid is wel een voorwaarde voor een eerlijk speelveld. Vanuit de branche is er ook sprake van zelfregulering en een professionaliteitsimpuls, zoals het keurmerk van de Nederlandse veiligheidsbranche. Het Evenementenhandboek Veiligheid is een mooi privaat-publiek initiatief. Evenementen hanteren dat op basis van bereidheid, het handboek kan niets afdwingen. Die mix tussen de ‘softe’ zelfregulerende en de harde wetgevende kant zorgt voor mooie initiatieven.”

Syan Schaap, directeur Event Safety Institute: “Iedereen heeft recht op een veilig evenement. Regels helpen duidelijk te maken waar op gelet moet worden met betrekking tot de veiligheid en op welk niveau de veiligheid moet worden gebracht en gehouden. Zonder regels zouden discussies over veiligheid steeds opnieuw gevoerd moeten worden. Tegelijkertijd zie je momenteel bij overheidsdiensten als de brandweer een kanteling wat betreft de interpretatie van de regels. Die gaat van regelgericht naar risicogericht, met oog voor daadwerkelijke risico’s die je wilt beheersen. Maar ook daar heb je regels en richtlijnen bij nodig, als raamwerk.”

4 De toekomst van crowd management en security ligt bij softwaretoepassingen

Frank Wijnveld, directeur CrowdProfessionals: “Software en simulatie kunnen inzicht verhogen, maar de inschattingen moeten gemaakt worden op basis van kennis, ervaring, maatwerk en gezond verstand. Er zijn factoren die niet of nauwelijks in software te vervatten zijn; denk aan het bezoekersprofiel of het activiteitenprofiel. Het risico van verdergaande automatisering is dat ‘lijstjes’ leidend worden en dat voorbij wordt gegaan aan inhoud en maatwerk waardoor je de plank misslaat.”

Jacques Does, directeur TSC: “Er is een groeiende rol weggelegd voor technologische toepassingen en softwareapplicaties hebben daarin een belangrijke functie. Ze verbinden netwerken die data huisvesten, en vanuit die optiek is dat van belang voor de toekomst van ons werk. TSC is al een paar jaar bezig met een Data Analyse Centrum, waar we relevante data verzamelen. Aan de hand daarvan verkrijgen we inzichten die van toepassing zijn op ons werk. Ik denk dat zulke technologische toepassingen altijd een aanvulling zijn op de boots on the ground. Software en technologie hebben niet de wendbaarheid en veerkracht van mensen, zoals wanneer dingen anders lopen dan gepland of gehoopt. We zijn een dienstverlenend bedrijf dat zorgt dat bezoekers een prettige avond hebben, en dat doe je door persoonlijk contact en aandacht. Nu, en in de toekomst.”

5 100% veiligheid is altijd het streven, maar nooit realistisch

Sjors Duquesnoy, Manager Operations Events van Profi-Sec: “100% veiligheid is niet te garanderen. Er zijn voor iedere evenement wel scenario’s denkbaar die een bedreiging van de veiligheid kunnen vormen. Belangrijk is daarom ook om een goede risicoanalyse te maken om de mogelijke reële risico’s te identificeren en daar de nodige maatregelen op te treffen. Het doel is om alle risico’s tot een minimum te reduceren maar een restrisico zal altijd aanwezig zijn, hoe klein de kans ook kan zijn.”

Tony den Blanken, operationeel directeur PPS Security: “Je kunt er nooit van uit gaan dat er niets gebeurt en bepaalde zaken zijn niet te voorkomen, zoals onweer. Je wilt van een evenement ook geen fort maken. Of je moet een evenement in een bunker houden, maar zelfs daar kan nog iets misgaan. Het leven is ook niet 100% veilig. Als ik ’s morgens uit bed stap, kan ik ook struikelen over mijn sloffen.”

Clayton McKenzie, Manager Crowd Support: “Veiligheid is een abstract begrip, en iets 100% beveiligen is simpelweg niet mogelijk. Een festival vraagt altijd een bepaalde vorm van zelfredzaamheid, sociale controle en sturing van de bezoeker. Bovendien, de beperkingen die je oplegt als je tracht 100% te beveiligen komen het evenement niet ten goede en brengen hoge kosten met zich mee.Wil je bijvoorbeeld niet dat mensen drugs meenemen naar een evenement, dan kun je maatregelen nemen als drugshonden bij de entree. Dat doen we vaak niet, want dat creëert een naar of juist onveilig beeld richting bezoekers. Je doelstelling is dat mensen naar het evenement komen en een leuke tijd hebben.”

6 De schaalvergroting van evenementen brengt nieuwe uitdagingen mee voor crowd management

Michael Story, directeur Safe and Sound: “Als je een heel groot festivalterrein hebt, moet je ook meer toegangswegen in de gaten houden en heb je meer mensen nodig. Tegelijkertijd wil je op één plek overzicht houden met politie en security. Ik denk dat er meer haken en ogen aan zitten qua veiligheid en plan van de organisatie. Ook stelt de vergunningsverstrekker meer eisen. Ze dekken zich in door te vragen naar de veiligheidsapparatuur die voorhanden is. Met die apparatuur lopen we direct aan tegen de volgende uitdaging: privacy.”

Clayton McKenzie, Manager Crowd Support: “Niet helemaal, want de basistheorie en de bijbehorende parameters blijven hetzelfde. Wel is het zo dat elk evenement complex maatwerk is. Crowd management, in ons vakgebied, gaat over het sturen van een massa mensen vlak voor, tijdens en net na een evenement. Overcrowding en crossflow kan je binnen een evenement al minimaliseren door het programma. Laat acts niet op dezelfde tijd beginnen en eindigen en zet populaire headliners tegenover elkaar, zodat je niet op één moment een massale beweging hebt op één plek.”

Heeft u vragen n.a.v. het artikel? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@esi.email.

Meer nieuws ›