Risicocommunicatie bij dancefestivals kan nog meer bereiken

Risicocommunicatie bij dancefestivals kan nog meer bereiken

Paul Scheefhals, Bachelor Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht

Als vierdejaars student Integrale Veiligheidskunde heb ik mijn afstudeeronderzoek in opdracht van ESI uitgevoerd. In overleg met Syan Schaap en Roy Johannink heb ik besloten mijn onderzoek te richten op de risicocommunicatie bij dancefestivals: wat verwachten bezoekers op dit gebied van de organisatie?

Het probleem

Op evenementen wordt steeds meer gewerkt aan het waarborgen van de veiligheid. Het probleem voor evenementenorganisaties en betrokken (adviserende) organisaties, zoals ESI, is dat er weinig bekend is over welke informatie over risico’s de bezoekers wensen te ontvangen. De bezoekers worden hier zelf nog minimaal in betrokken. Door hier meer over te weten te komen, is de verwachting dat ESI haar klanten meer gericht kan adviseren over de aanpak van de risicocommunicatie. Uitgangspunt daarbij is dat wanneer zij ook echt iets kunnen met de gegeven informatie, bezoekers beter voorbereid een evenement bezoeken en daarmee het veiligheidsniveau van het evenement omhooggaat.

Opzet van het onderzoek

In overleg met mijn begeleider vanuit de HU is ervoor gekozen om het onderzoek uit te voeren in één (veiligheids)regio, de regio Gelderland-Zuid. Voor dit onderzoek zijn de onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd:

Hoofdvraag: Wat zijn de verwachtingen van bezoekers van dancefestivals in de regio Gelderland-Zuid op het gebied van risicocommunicatie en hoe kan ESI daarmee haar adviezen over risicocommunicatie verbeteren om de veiligheid op dancefestivals te verhogen?

Deelvragen:

 1. Wat zijn de verwachtingen van bezoekers van dancefestivals in de regio Gelderland-Zuid ten aanzien van risicocommunicatie vanuit de organisatie?
 2. In hoeverre verhoudt de huidige risicocommunicatie zich tot de verwachtingen van de bezoekers van dancefestivals in de regio Gelderland-Zuid?
 3. Wat is de toegevoegde waarde van het ontvangen van (gewenste) risicocommunicatie volgens de geïnterviewde bezoekers voor de veiligheid op dancefestivals in de regio Gelderland-Zuid?

De onderzoeksvragen zijn beantwoord aan de hand van deskresearch en diepte-interviews met bezoekers van dancefestivals en bij evenementen betrokken medewerkers van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, te weten brandweer, GHOR en politie. Ter oriëntatie en voorbereiding op de diepte-interviews zijn voorafgaand aan het onderzoek ook expertinterviews uitgevoerd, om een beter beeld te krijgen van de risico’s bij dancefestivals en communicatievormen.

De diepte-interviews zijn anoniem uitgevoerd, maar er is wel onderscheid gemaakt in geslacht en tussen de leeftijdscategorieën 16 tot en met 30 jaar en 30 plus. Zo werd rekening gehouden met de mogelijkheid dat een bepaalde groep binnen het onderzoek voorkeur heeft (of juist niet) voor bepaalde risicocommunicatie, waar dit voor overige groep(en) niet het geval is.

Resultaten

Het onderzoek heeft meer inzicht opgeleverd in de risicocommunicatie, veiligheidsinformatie en communicatievormen die bij kunnen dragen aan de veiligheid op dancefestivals. Door de resultaten van deelvraag 1 te vergelijken met de resultaten van deelvraag 2, is duidelijk geworden welke stappen er nog gemaakt kunnen worden wat betreft risicocommunicatie als het aan de bezoekers van dancefestivals ligt. Ook hebben de bezoekers in de diepte-interviews aangegeven wat volgens hen de toegevoegde waarde is van het ontvangen van de gewenste risicocommunicatie en veiligheidsinformatie.

Risicocommunicatie: wenselijke informatie vooraf

 • Bereikbaarheid eigen vervoer en parkeergelegenheid
 • Bereikbaarheid met het openbaar vervoer
 • Bescherming eigen lichaam
 • Criminaliteitspreventie: Informatie over zakkenrollers en de aanwezigheid van kluisjes vooraf
 • Drukte bij entree of op het terrein
 • Het weer en bijbehorende terreinomstandigheden
 • Vrouwen in de leeftijdscategorie 16 tot 30 jaar: hoe te handelen in bepaalde situaties? (agressie, paniek/evacuatie, ongewenste intimiteiten e.d.)

Veiligheidsinformatie: wenselijke informatie ter plekke

 • De aanwezige medische voorzieningen
 • Een plattegrond van het evenemententerrein
 • De aanwezige drinkwater- en voedselvoorzieningen

Communicatievormen: gewenste vormen van informatievoorziening

 • Een nieuwsbrief in de mail
 • Via social media (vooral Facebook)
 • Zelf opzoeken op de website van de organisatie/het evenement
 • Door middel van een app waarbij er ook mogelijkheid is tot het versturen van een pushbericht

Toegevoegde waarde voor de veiligheid volgens bezoekers: inzichten uit diepte-interviews

Zes geïnterviewden, waarvan drie mannen uit de 30+ leeftijdscategorie, gaven aan voornamelijk een veiliger gevoel van relevante risicocommunicatie te krijgen; zij zouden zich er niet persé anders door gaan gedragen. Eén dame uit de leeftijdscategorie van 30+ gaf aan met name actie te ondernemen aan de hand van de risicocommunicatie en veiligheidsinformatie die zij wenst te ontvangen, maar zich er niet veiliger door te voelen. De resterende negen bezoekers van dancefestivals gaven aan te verwachten actie te ondernemen wanneer van toepassing op de ontvangen risicocommunicatie en veiligheidsinformatie, maar zich er ook veilig(er) door te voelen, omdat zij hieruit op kunnen maken dat de organisatie zich bezighoudt met de veiligheid.

Aanbevelingen

Ten slotte zijn aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek en de beantwoording van de hoofdvraag en deelvragen vier aanbevelingen geformuleerd, die ESI kan gebruiken bij het adviseren van organisatoren en overheden over risicocommunicatie bij evenementen

 1. Voorzie bezoekers vooraf van beknopt weergegeven punten van veiligheidsinformatie en risicocommunicatie via de mail en op de website. Maak het makkelijk vindbaar en overzichtelijk zodat ieder aan kan klikken waar men meer over wil weten. Plaats tips en nieuwsflitsen ook op de facebookpagina van het evenement en/of organisatie.
 2. Verschaf informatie op het gebied van bereikbaarheid, criminaliteit(spreventie), drukte, gezondheid en bescherming eigen lichaam, het weer en terreinomstandigheden, preventieve informatie en de aanwezige voedsel- en drinkwatervoorzieningen.
 3. Verspreid de plattegrond van het evenemententerrein met daarop informatie over locatie EHBO-post(en), nooduitgangen, toiletten e.d. Doe dit zowel op social media (Facebook & Twitter) als fysiek bij de ingang van het evenement.
 4. Ontwikkel een app die gratis te downloaden is door de bezoekers van het evenement en breng deze onder de aandacht. Maak op deze app de veiligheidsinformatie en risicocommunicatie inzichtelijk die ook op de website en social media is geplaatst. Tijdens het evenement geeft deze app ook de mogelijkheid om pushberichten te versturen naar iedereen die de app heeft. Zo kunnen de bezoekers snel bereikt worden bij incidenten of andere dringende zaken tijdens het evenement.

Conclusie

Evenementenorganisatoren in de regio Gelderland-Zuid, en Nederland in het algemeen, houden zich al bewust bezig met risicocommunicatie en het verschaffen van veiligheidsinformatie om bezoekers te informeren over én voor te bereiden op mogelijke risico’s die zich bij dancefestivals voor kunnen doen. Niet elke organisatie is hier echter even bereid toe, omdat er ook gevolgen aan kunnen zitten die een negatief effect op het evenement kunnen hebben, bijvoorbeeld wanneer het bezoekers afschrikt. Dat de bezoekers van dancefestivals bereid zijn om zelf bij te dragen aan de veiligheid is uit dit onderzoek wel naar voren gekomen. Ook is gebleken dat er nog een aantal risico’s zijn waar (meer en) duidelijk(er) over gecommuniceerd kan worden en wat wel degelijk een positief effect op zowel het veiligheidsgevoel van de bezoekers als de algehele veiligheid op het evenement kan hebben. Ik heb het als zeer interessant en leerzaam ervaren om dit onderzoek uit te voeren en wil mijn dank uitspreken naar ESI en met name Syan Schaap voor de prettige begeleiding, ondersteuning en de mogelijkheid om dit onderzoek voor ESI uit te voeren.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer nieuws ›