Maximale publiekscapaciteit? Kijk ook naar verkeer en vervoer!

Maximale publiekscapaciteit? Kijk ook naar verkeer en vervoer!

Janno Brinkhuis, Event Safety Institute

Bij veel evenementen waar ik als adviseur bij betrokken ben valt mij op dat er voor het vaststellen van de publiekscapaciteit nog weinig rekening wordt gehouden met de effecten van verschillende omgevingsfactoren. Zo kunnen verkeersstromen een reële beperking vormen van het maximaal toelaatbare aantal bezoekers.

Om de publiekscapaciteit van een evenement vast te stellen, kijken organisatoren en overheden met name naar de grootte van het evenemententerrein en het aantal personen per vierkante meter. Om te bepalen welk aantal bezoekers per uur kan worden verwerkt, wordt gekeken naar het aantal toegangspoortjes en de verwerkingssnelheid per poortje. Deze benadering miskent het feit dat omgevingskenmerken zoals verkeersstromen, de risico’s die hieraan gekoppeld zijn en de mogelijke gevolgen hiervan op de veiligheid en bezoekerservaring, ook direct van invloed kunnen zijn op de publiekscapaciteit.

Tijdens de uitvoering van een evenement kunnen bij de aan- en afvoer opstoppingen ontstaan op de infrastructuur rondom het evenement, terwijl op het evenement zelf de in- en uitstroom van bezoekers vlekkeloos verloopt. Als gevolg van deze opstoppingen kan de bereikbaarheid van het evenemententerrein ernstig in het geding komen, niet alleen voor bezoekers maar ook voor hulpdiensten. Daarnaast leveren vertragingen in het verkeer en vervoer een mogelijke negatieve bezoekerservaring op, als eerste en laatste contactmoment met het evenement.

Uit een gedegen gebiedsonderzoek kan blijken of en hoe met extra maatregelen een verhoging van de publiekscapaciteit mogelijk is. Er kan ook uit blijken dat er grenzen worden bereikt waardoor het gewenste aantal bezoekers gewoonweg niet mogelijk is. De risico’s met betrekking tot verkeersstromen en andere omgevingsfactoren welke voortkomen uit een gebiedsanalyse, zijn dus een onmisbaar onderdeel van een risico-inventarisatie van het evenement.

Wilt u vaststellen wat de maximale capaciteit van uw evenement is? Mijn advies is om de relatie tussen de mogelijkheden van de omgeving te onderzoeken in relatie tot de mogelijkheden van een evenemententerrein zelf. Hierbij is het van belang te beseffen dat de verschillende verkeersstromen door een breed scala aan oorzaken kunnen worden beperkt. Zo kan bijvoorbeeld een tekort in aan- en afvoerroutes, een tekort in verwerkingscapaciteit rondom het evenemententerrein of een beperking van het aanbod aan openbaar vervoer invloed hebben op het maximaal toelaatbare aantal bezoekers. Het kan verstandig zijn om een onafhankelijk expert van ESI te benaderen voor een gebieds- en capaciteitsanalyse en bijbehorende risicoanalyse.

In de voorbereidingsfase is het van belang dat, waar het verkeer en vervoer betreft, de inhoudelijke kennis van de evenementenorganisatie zelf op peil is. In elk geval zouden de criteria helder moeten zijn om te bepalen of de inhoud van een mobiliteitsplan voldoet. Kennis hierover kan door middel van een opleiding of coaching worden vergroot. Ook tijdens het evenement kunnen wij u helpen met het monitoren van ontwikkelingen en adviseren we u over het tijdig nemen van maatregelen.

Het is dus van belang dat u investeert in uw eigen kennis. In de tweedaagse opleiding Event Mobility Management van het Event Safety Institute wordt onder andere dieper ingegaan op de methodieken van gebieds-, capaciteits- en risicoanalyse specifiek gericht op mobiliteit rondom evenementen. Dit geeft u meer basis om te kunnen beoordelen of er risico’s ontstaan en wat de gevolgen zijn voor het totale evenement.

Wanneer u behoefte heeft aan meer inzicht in de relatie tussen mobiliteit en de publiekscapaciteit van een evenement, dan kunt u tijdens de uitvoering van een evenement een audit laten uitvoeren door ESI. Het geeft u meer inzicht in de verhouding tussen de (on)mogelijkheden van een evenemententerrein en de hierbij behorende gebiedsvariabelen.

Meer nieuws ›