Kennis delen bevordert samen werken aan veilige evenementen

Kennis delen bevordert samen werken aan veilige evenementen

Rik Voogt, Event Safety Institute

De veiligheid bij evenementen is een gedeelde verantwoordelijkheid die staat of valt met de zorgvuldigheid die organisator en bevoegd gezag moeten betrachten. Aan de basis ligt dat het bevoegd gezag zich er actief van overtuigt dat de aanvrager van de vergunning de risico’s in beeld heeft die met zijn evenement samenhangen, en dat de door de organisator voorgenomen beheersmaatregelen een afdoende waarborg voor de openbare veiligheid vormen. Het overgrote merendeel van publieksactiviteiten in Nederland wordt georganiseerd door goedbedoelende vrijwilligers. Evenementenorganisatoren die mooie en maatschappelijk relevante initiatieven nemen, maar niet altijd zelf de expertise in huis hebben op het gebied van veiligheid.

Aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspecties Veiligheid en Justitie en Gezondheid onderstrepen nut en noodzaak van deskundigheidsbevordering. Dat wordt nog niet overal uitgelegd als het concreet slaan van bruggen tussen gemeente, haar adviespartners en de organisatoren van evenementen om met elkaar kennis te delen. Juist daar valt nog veel te winnen.

Informeren organisatoren van evenementen
Gemeenten informeren de organisatoren van evenementen doorgaans al over het verloop van het proces vergunningverlening en de noodzaak van kwalitatief goede aanvragen. Het waarborgen van veilige evenementen vraagt echter om méér dan een omschrijving van de procedure en een opgave van de kwalitatieve verwachtingen. De ervaring leert dat louter statische, administratieve “kennisoverdracht” vanuit het oogpunt evenementenveiligheid door organisatoren nogal eens als meer regeldruk, meer voorwaarden en meer verplichtingen ervaren wordt.

Het gaat om meer dan het benadrukken van de verantwoordelijkheden. Deskundigheidsbevordering vraagt binnen de mogelijkheden om meer ondersteuning van organisatoren in het kunnen nemen van verantwoordelijkheden. Het verlangt versterking van het risicoherkennend en -beheersend vermogen door begeleiding en kennisuitwisseling. Het vraagt om een gesprek over hoe men het samen beter, gemakkelijker, efficiënter en veiliger kan regelen. Een gesprek waarin ruimte is om ervaringen uit te wisselen en statische kennis op een interactieve wijze te vertalen naar toepassing in de praktijk.

Kennis- en expertsessies

Wij bemerken dat steeds meer gemeenten het initiatief nemen om een bijeenkomst voor organisatoren te organiseren in het kader van kennisbevordering en interactie. In de afgelopen maanden hebben wij er al op veel plaatsen in het land aan mogen bijdragen. We doen dit door de begeleiding van een praktijksessie op hoofdlijnen of een expertsessie over een specifiek deelthema. Het kan bijvoorbeeld gaan om het begeleiden van de presentatie van het gemeentelijke beleid en nadere uitleg over ieders rol en verantwoordelijkheid in het proces vergunningverlening. Het gaan ook gaan om verdieping op een specifiek deelthema zoals het veiligheidsplan, risicobeheersing, crowd management, beveiliging of mobiliteit. In een expertsessie kan gerichter worden ingegaan op de relevante aspecten waarbij de deskundigheid van álle betrokken partijen direct vergroot wordt.

Veel gemeenten hebben al een vrij concreet beeld van deelthema’s die tijdens een sessie nader belicht kunnen worden. Als dat beeld minder scherp is kunnen we helpen om te inventariseren op welke vlakken de behoefte aan deskundigheidsbevordering, kennisvergroting en ondersteuning liggen.

We merken in de praktijk dat deze actieve vorm van kennisoverdracht bijdraagt aan het vergroten van bewustzijn van álle betrokkenen en de kwaliteit van de samenwerking ten goede komt. We informeren u graag over de mogelijkheden om ook actiever en positiever de deskundigheid van partijen te vergroten. Het leidt in uw gemeente tot de juiste balans tussen de eisen gesteld aan het proces, de regie op het oppakken van verantwoordelijkheden en een effectieve afstemming van de afspraken en de voorwaarden in de te treffen beheersmaatregelen. En niet in de laatste plaats: het onderstreept de waarde die u hecht aan het gegeven dat de organisatoren van evenementen in uw gemeente zorgdragen voor levendigheid en vertier.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 085-401 81 22 of stuur een e-mail naar info@esi.email.

 

Meer nieuws ›