Interactie als sleutel voor veilige evenementen

Interactie als sleutel voor veilige evenementen

Rik Voogt, Event Safety Institute

Een evenementenvergunning komt tot stand in een interactie tussen de overheid en de organisator c.q. aanvrager van een evenementenvergunning. De vergunning bevat de wederzijdse afspraken over een zodanige beheersing van risico’s dat de openbare veiligheid gewaarborgd is. In dat licht is de evenementenvergunning bij uitstek hét middel om te bewerkstelligen dat alle betrokken partijen inhoud geven aan hun verantwoordelijkheid voor een veilig verloop van het evenement. Dat, vandaag de dag meer dan ooit wenselijke, veiligheidseffect treedt alleen op wanneer het bevoegd gezag zich er actief van overtuigt dat de aanvrager van de vergunning de risico’s in beeld heeft die met zijn evenement samenhangen, en dat de door de organisator voorgenomen beheersmaatregelen een afdoende waarborg voor de openbare veiligheid vormen. Goede interactie tussen de gemeente en de organisator is daarbij een noodzakelijke randvoorwaarde.

Het overgrote merendeel van publieksactiviteiten in Nederland wordt georganiseerd door goedbedoelende vrijwilligers. Evenementenorganisatoren die mooie en maatschappelijk relevante initiatieven nemen, maar niet altijd zelf de expertise in huis hebben op het gebied van veiligheid. Terwijl de gemeente steeds scherper en kritischer is in de beoordeling, wordt het voor deze organisaties soms moeilijker om aan de eisen te voldoen. Zij ervaren een toenemende regeldruk bij evenementen en ageren daar soms openlijk tegen in de media of richting gemeenteraad. Er ontstaat een beeld van onbegrip en partijen die tegenover elkaar staan. Desondanks zal niemand ontkennen een veilig evement te willen houden. In dergelijke situaties ligt vaak een oorzaak bij een gebrek aan interactie.

Het waarborgen van veilige evenementen vraagt om méér dan duidelijkheid naar organisatoren over beleid, procedure en verwachtingen. Het vraagt ook om versterking van het risicobeheersend vermogen van organisatoren, door begeleiding en kennisuitwisseling. Anderzijds vraagt het van de gemeente en haar adviseurs om zich te verdiepen in een evenement en zich er een concreet beeld bij te vormen. Juist daar waar geen ruimte is voor maatwerk komt interactie al snel op een dood spoor.

Wij kunnen vanuit onze kennis en expertise op de relevante thema´s bijdragen aan het vergroten van de deskundigheid van en interactie tussen alle betrokkenen op de verschillende onderdelen in het proces. Vanuit onze positie als onafhankelijke deskundige kunnen we gemeenten ondersteunen met het voeden van de interactie tussen bevoegd gezag, de betrokken adviseurs en organisatoren van evenementen.

In de afgelopen maanden hebben wij al op veel plaatsen in het land mogen bijdragen aan de broodnodige interactie. Dit doen we onder meer door het begeleiden van een gezamenlijke risicoanalysebijeenkomst. We doen het ook door het voorzien in een doorleefsessie, kort voor een evenement. Voor diverse gemeenten mochten we recent bijdragen aan themabijeenkomsten, waarin ruimte was voor discussie over nut en noodzaak van maatregelen. Een aantal gemeenten gaat verder en kiest voor het aanbieden van gerichte begeleiding of opleiding aan organisatoren door ESI.

Zou meer interactie ook bij u kunnen bijdragen aan betere samenwerking en veilige evenementen?  We informeren u graag over de mogelijkheden tot het slaan van een brug tussen de eisen gesteld aan het proces en een effectieve uitvoering van de voorwaarden in de evenementenvergunning.

Meer nieuws ›