Het park als evenement 

Het park als evenement 

Wat kunnen we bereiken in het kader van bezoekersmanagement door parken meer te benaderen als evenementlocaties? Verschillende maatregelen die op festivals normaal zijn kunnen in parken goed werken om betere spreiding en naleefgedrag te bevorderen. 

In veel stadsparken is het momenteel regelmatig een probleem voor gezagsdragers: grote groepen bij elkaar, overtredingen van de 1,5 meter afstandsnorm en te grote drukte met soms chaotische taferelen tot gevolg. In onder meer Tilburg, Amsterdam, Eindhoven, Leiden en Utrecht werden recent parken door de politie ontruimd omdat de situatie onhoudbaar was. Ontruimen zou echter een laatste redmiddel moeten zijn en niet de knop waaraan op drukke dagen steeds opnieuw gedraaid moet worden, betoogde Harold Salomons recent al in zijn blog ‘Niet leegvegen maar reguleren’. 

Maar wat kan je doen om te reguleren? Wij denken dat het nodige te winnen is door parken meer als evenementlocaties te benaderen. Want bij evenementen zijn wij al gewend maatregelen te nemen die erop zijn gericht publiek te vermaken, spreiden en ongewenst gedrag te voorkomen. Bekijken we het park als evenement, dan komen er verschillende mogelijkheden op die het overwegen waard zijn. 

Afgehekt of open

Een park kan omsloten zijn door hekken of een meer open structuur hebben. Denk aan het Vondelpark (afgehekt) en het Kronenburgerpark in Nijmegen (van alle kanten in te lopen). Een afgehekt park biedt de mogelijkheid om te sturen op een maximumaantal bezoekers, net als een festival. Bij een volledig open park is dit vrijwel niet mogelijk. Heb je te maken met een omsloten park, overweeg dan om aan de toegangen te tellen en op maximale bezoekersaantallen te sturen. Bepaal of het kan leiden tot risicovol gedrag zoals inklimmen en neem daarop dan ook waar nodig maatregelen. Een app met een tijdslot inzetten is ook te overwegen, dit kan voorkomen dat veel bezoekers bij de toegang moeten worden weggestuurdDaarbij zou je reguliere gebruikers van het park met de app nog wel toegang kunnen verlenen. 

Faciliteiten 

Net als op een evenement, hebben bezoekers in een park bepaalde behoeften, ‘natjes en droogjes’ zoals een drankje, iets te eten en niet te vergeten toiletten. Zijn er heel weinig voorzieningen, dan levert dat al snel wachtrijen en samenklontering van veel mensen rondom deze voorzieningen op. Geen voorzieningen aanbieden zou dan een keuze kunnen zijn, maar overdenk wel de gevolgen: geen toilet betekent waarschijnlijk wildplassen en geen kiosk betekent waarschijnlijk nog meer bezoekers met rugzakjes met eigen drankjes (en afval). Wél voldoende faciliteiten betekent dat wachtrijen kunnen worden voorkomen en daarbij ook de spreiding kan worden versterkt door juist op meer plekken faciliteiten aan te bieden. 

Placering 

Op statische evenementen moeten in coronatijd bezoekers worden geplaceerd: zij moeten naar een specifieke plek worden begeleid, waar zij het evenement kunnen bijwonen. Dit kan in zekere zin ook in een park. De inmiddels welbekende cirkels waarin groepen uit één huishouden kunnen plaatsnemen zijn daar een uitstekend middel voor. Het kan echter nog verder gaan. Ter overweging is om groepjes actief te begeleiden naar plekken die nog vrij zijn. Want als het park groot is valt niet altijd te overzien waar er nog ruimte is! Een gastheer of -vrouw kan deze taak op een publieksvriendelijke manier vervullen. 

Looproutes 

Op drukke evenementen is het gangbaar om looproutes goed te scheiden van verblijfsgebieden. Deze twee functies conflicteren namelijk al gauw met elkaar en dichtheden nemen dan toe. Dat willen we nu ook in de parken voorkomen. Wellicht is het dus een goed idee om aparte looproutes duidelijk te markeren! Liever niet met drang- of bouwhekken natuurlijk; bij een park denk je eerder aan ‘zachtere’ materialen, bijvoorbeeld gekleurde markeringen in de vorm bloembakken en houten paaltjes of iets dergelijks. De gastheren en -vrouwen zullen groepjes die op looproutes de weg blokkeren consequent moeten aanspreken, want anders verliezen de routes hun waarde. 

Programmering 

Dat klinkt misschien gek: programmering aanbrengen in een park. Dan wordt het wel een echt festival en trekt het juist teveel mensen aan, zou je kunnen denken. Die vorm van programmering is dan ook niet de bedoeling. Kleinschalige vormen van vermaak kunnen echter wel helpen. Denk aan yogaklasjes in rustige delen van het park, rondlopende acteurs die mensen motiveren om zich aan de regels te houden en sportactiviteiten voor de jeugd in parken waar nog wel veel ruimte is. Door te spelen met tijdstippen, locaties en doelgroepen kan programmering ook echt iets bijdragen aan druktebeheersing. 

Handhaven en uitzetten 

In parken kan het soms helaas ook heel vervelend worden. Als bijvoorbeeld een grote groep op intimiderende wijze aanwezig is, als een groep vervelend wordt door alcoholgebruik of als een groep luide muziek ten gehore brengt. Die muziek kan op zich al een aanzuigende werking hebben. Op dit soort momenten moet gericht kunnen worden opgetreden. Hoe zou de organisator van een evenement dat doen? Door stewards en beveiligers in te zetten die mensen wijzen op de huisregels, waarschuwen en in het uiterste geval van het terrein zetten! Zou dit een mogelijkheid zijn in een park waar veel van dergelijke problemen zijn? Het is een verkenning waard. Een park kan immers ook huisregels hanteren. De eigenaar – de gemeente of een andere instantie – kan op grond van huisregels optreden als “goed huisvader”. Als het een park met een hek en gecontroleerde toegang is, kan je zelfs organiseren dat bezoekers op privaatrechtelijke gronden worden uitgezet. Liever doe je dit niet in het geval van een park, het is immers bedoeld als plek voor iedereen om te kunnen recreëren. Maar als het moet, dan kan het wel.  

Het park als evenement. Eigenlijk zo gek nog niet. Door de capaciteit te bepalen en te handhaven, door voldoende faciliteiten aan te bieden, door maatregelen te nemen gericht op spreiding, door bezoekers die het goede voorbeeld geven positief te bejegenen, door bezoekers op drukke plekken te wijzen op goede alternatieven en door goed gericht op te treden tegen overlastgevers, kunnen parkbezoekers gewoon een fijne tijd hebben zonder het risico te lopen dat het park wordt ontruimd. Natuurlijk blijft het maatwerk en zal je per situatie moeten bekijken wat er mogelijk en wenselijk is.  

Meer nieuws ›