Geschorst door de rechter – lessen voor vergunningverlening uit de casus Eilân

Geschorst door de rechter – lessen voor vergunningverlening uit de casus Eilân

Een blog van David Volmer, MB-ALL

Moet een evenementenvergunning 6 weken voor het evenement worden verleend om schorsing van de vergunning te voorkomen? Dat was een vraag die bij verschillende ambtenaren leefde na het lezen van de berichtgeving in de media. In de gemeente Terschelling was een evenementenvergunning verleend, maar deze werd door de voorzieningenrechter geschorst. Wat was hier nu aan de hand en welke lessen zijn eruit te trekken?

Een nieuw evenement op een bijzondere locatie

Een evenementenorganisator is voornemens een nieuw evenement te organiseren in de gemeente Terschelling. Voor het evenement, genaamd Eilân, is daarom op 12 november 2018 een aanvraag ingediend. Er heeft dan ook al een eerste veiligheidsoverleg plaatsgevonden. Het evenement zou moeten plaatsvinden van 12 tot en met 16 september 2019. Wel blijken er wat hobbels op de weg te liggen. Zo is het evenement in strijd met het bestemmingsplan. Ook ligt het evenemententerrein deels in een beschermd natuurgebied (Natura 2000) en ligt het ook nabij een provinciaal aangewezen stiltegebied. Ondanks deze hobbels lijken de gemeente en provincie allebei medewerking te willen verlenen.

Toestemmingen worden verleend

Uit een presentatie aan de gemeenteraad blijkt dat in januari/februari 2019 een eerste overleg plaatsvindt. De aanvraag is dan al ongeveer twee maanden geleden ingediend. In april vindt het tweede overleg met partners plaats. In april wordt ook advies aan de veiligheidsregio en de politie gevraagd. In mei adviseren beiden positief. Vervolgens wordt op 6 juni een concept-evenementenvergunning ter inzage gelegd. Uiteindelijk verleent de burgemeester van de gemeente Terschelling op 12 augustus 2019 de evenementenvergunning, negen maanden nadat de aanvraag is ingediend. De burgemeester oordeelt dan kennelijk dat het evenement past binnen de kaders van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Dit zijn immers de weigeringsgronden voor een evenement zoals opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Ook wordt een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd die het evenement mogelijk maakt. De omgevingsvergunning is nodig omdat het evenement in strijd is met het bestemmingsplan. Deze ligt ter inzage tot 12 september 2019, de dag waarop het evenement zou moeten beginnen. Voorzien wordt dat dit een probleem oplevert. Het college neemt daarom het besluit om de situatie tot 1 oktober 2019 te gedogen. Want in ieder geval de opbouw van het evenement zou moeten plaatsvinden, terwijl de omgevingsvergunning dan nog niet verleend is.

Ten slotte wordt eind augustus een ontheffing aangevraagd bij de provincie voor het geluid dat bij het evenement wordt geproduceerd. Volgens de Provinciale milieuverordening Fryslân is het namelijk verboden in het aangewezen stiltegebied zonder noodzaak geluid te (laten) produceren zodanig dat de heersende natuurlijke rust in het gebied wordt verstoord. Blijkbaar wordt (dan) aangenomen dat het evenement de heersende natuurlijke rust in het gebied verstoort.

Voorzieningenrechter zet een streep door het evenement

Een lokale stichting – die als doel heeft het karakter van Terschelling te behouden – en enkele andere belanghebbenden zijn het niet eens met het proces en de toestemmingen. Ze vragen de voorzieningenrechter een besluit te nemen. De voorzieningenrechter ziet voldoende reden om de evenementenvergunning te schorsen. Zo concludeert de rechter dat er geen ontheffing is verleend voor het lokale verbod op geluidshinder (artikel 4:6 APV). Ook vindt de rechter dat onvoldoende is gemotiveerd waarom het evenement in het beschermde natuurgebied en bij het stiltegebied gehouden mag worden. Verder moet het besluit op de aangevraagde ontheffing bij de provincie worden meegewogen bij het verlenen van de evenementenvergunning en die ontheffing is bij het verlenen van de evenementenvergunning nog niet verstrekt. Bij dit alles betrekt de rechter ook dat de gemeente Terschelling geen evenementenbeleid heeft en dus geen duidelijke regels voor evenementen heeft over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften.

Voor wat betreft het proces rondom de omgevingsvergunning wordt door de rechter opgemerkt dat het onzorgvuldig is dat tijdens het evenement of zelfs daarna pas de omgevingsvergunning wordt verleend. De stichting en andere belanghebbenden worden daarmee het recht ontnomen om tijdig bezwaar te maken. Ook hun zienswijzen beoordelen bij de omgevingsvergunning wordt sterk bemoeilijkt. Al met al zijn er volgens de rechter voldoende aanknopingspunten om de evenementenvergunning te schorsen.

Ook als kort na de uitspraak opnieuw medewerking wordt verleend aan het evenement, komt de voorzieningenrechter eraan te pas. Ditmaal wordt er definitief een streep door het evenement gezet.

Zorgvuldig handelen blijft geboden

De uitspraak van de voorzieningenrechter geeft weer dat met betrekking tot evenementen een goede belangenafweging dient plaats te vinden. In dit geval lijkt er onvoldoende aandacht te zijn geweest voor de bescherming van natuur en het milieu en de (geluids)overlast voor de omgeving. Verder kunnen we hieruit opmaken dat de (gemeentelijke) processen op orde moeten zijn, maar ook het tijdige procesverloop zeker bewaakt moeten worden. Er mag immers vanuit gegaan worden dat op een aanvraag binnen redelijke termijn wordt besloten. In deze casus zijn negen maanden gebruikt en bestond er nog steeds onzekerheid.

En voor wat betreft de vraag wanneer een vergunning dan wel tijdig is verleend: uiteraard komt het de dienstverlening, de rechtszekerheid, het evenement en de samenwerking ten goede als de evenementenvergunning in ieder geval zes weken voor het evenement wordt verleend. Maar deze uitspraak betekent niet dat dit ook een verplichting is.

Meer nieuws ›