Inzet van brandwachten op evenementen

Arjan Venema, Brandweer Flevoland

Goede brandweerzorg is een belangrijk onderdeel van veiligheid tijdens (grootschalige) evenementen. Veel evenementen hebben bepaalde activiteiten die een verhoogd brandrisico met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten zoals een kampvuur, ontbranding van vuurwerk maar ook specials tijdens voorstellingen. Eén van de onderdelen dat bijdraagt aan de veiligheid en een goed brandveiligheidsniveau is de inzet van brandwachten. Maar in welke situatie worden brandwachten ingezet en welke taken geef je deze medewerkers mee? Dit zijn slechts enkele vragen die een evenementenadviseur zichzelf afvraagt bij de advisering op het onderdeel brandveiligheid.

Op dit moment is er landelijk nog geen richtlijn beschikbaar die aangeeft in welke specifieke situaties brandwachten ingezet dienen te worden. Persoonlijk merk ik dat het gevolg hiervan is dat er verschillende inzichten bestaan over de inzet van brandwachten tijdens evenementen. In deze blog zal ik weergeven hoe ik als adviseur naar het onderwerp inzet van brandwachten op evenementen kijk.

In eerste instantie is de evenementenorganisator zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers van zijn evenement. Als adviseur kijk je in het kader van de vergunningverlening naar de borging van het thema veiligheid in de planvorming van de evenementenorganisatie. Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet is een evenementenorganisatie verplicht maatregelen te treffen, onder andere op het gebied van brandbestrijding. Maar wanneer voldoet een organisator aan deze wettelijke verplichting? En moet deze BHV-taak door een beveiligingsbedrijf of specifieke brandveiligheidsorganisatie worden uitgevoerd?

Beeldvorming

Zoals bij meerdere veiligheidsthema’s, is ook hier belangrijk dat de adviseur een duidelijk beeld heeft van de brandrisicoprofiel van het evenement. Evenementenorganisaties doen er dus goed aan om in de veiligheidsplannen voldoende aandacht te schenken aan het onderwerp brandveiligheid. Op basis van dit beeld kan de adviseur afwegen of de brandveiligheidstaken bij een beveiligingsmedewerker of brandwacht moeten worden ondergebracht. In de praktijk constateer ik vaak dat bij de aandachtsevenementen de BHV-taak bij een beveiligingsorganisatie is ondergebracht en dat bij risicovolle evenementen een aparte brandveiligheidsorganisatie wordt ingezet.

Taken

Wanneer er brandwachten worden ingezet hebben deze in eerste instantie een toezichthoudende taak bij activiteiten met een verhoogd brandrisico.

Daarnaast kan ook overwogen worden om de preventieve controle voorafgaand en tijdens het evenement ook door de brandveiligheidsorganisatie uit te laten voeren. Dit vraagt echter wel heldere afstemming tussen de organisatie en het bevoegd gezag in het proces van toezicht en handhaving. Maar vanuit het oogpunt om de verantwoordelijkheid zoveel als mogelijk bij de organisator neer te leggen vind ik dat dit zeker overwogen moet worden. Tot slot heeft de brandveiligheidsorganisatie uiteraard ook de taak om de brandbestrijding op het evenement voor haar rekening te nemen. Bij een daadwerkelijk incident zijn het namelijk de brandwachten die de eerste repressieve inzet plegen en tegelijk beoordelen of de inzet van de overheidsbrandweer noodzakelijk is.

Aantal

Het aantal in te zetten brandwachten is zoals eerder benoemd sterk afhankelijk van de (brand)risico’s tijdens het evenement en de taken die aan de brandveiligheidsorganisatie zijn toebedeeld. Als adviseur hou ik bij deze beoordeling in ieder geval rekening met:

  1. de afstanden die afgelegd moeten worden op het evenemententerrein;
  2. de aanrijtijd van de overheidsbrandweer;
  3. het beoogde brandveiligheidsniveau.

Met deze onderdelen in het achterhoofd moet de adviseur in staat zijn de inzet van de brandveiligheidsorganisatie te kunnen beoordelen en daarbij bij te dragen aan (brand)veiligheid van een evenement.

Heeft u vragen n.a.v. deze blog? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@esi.email.

Meer nieuws ›