Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen roept vragen op

Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen roept vragen op

Rik Voogt, Event Safety Institute

Op 12 oktober 2017 is het besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen gepubliceerd. Het besluit beoogt landelijk uniforme regels te geven voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. Het gaat om regels voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen, zoals het Bouwbesluit 2012. De zware eisen uit de bouwregelgeving blijken al jaren een bron voor miskenning en ook vaak voor meerderlei uitleg vatbaar als het gaat om evenementen.

Veel van de regels in het nieuwe besluit hebben betrekking op plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn, zoals openluchtfestivals. Daar kunnen immers risico’s ontstaan, onder meer wat betreft de brandveiligheid. Het besluit ziet vooral op het gebruik van bouwsels in de open lucht. Het betreft de constructies die met het oog op publieksgebruik tijdelijk opgebouwd zijn, zoals podia en tenten. Als er op dergelijke plaatsen brand zou uitbreken, dan vormt die omstandigheid een extra veiligheidsrisico en daarmee een rechtvaardiging om ten aanzien van het brandveilig gebruik van dergelijke plaatsen regels te stellen. Die rechtvaardiging ligt mede in het gegeven dat er op lokaal niveau sprake is van grote verscheidenheid in de gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen. Na inwerkingtreding van het besluit komen deze verordeningen op alle punten die in het besluit zijn geregeld te vervallen. Het betekent dus niet dat de hele verordening meteen door alle gemeenteraden moet worden ingetrokken. Voor zover een gemeentelijke brandbeveiligingsverordening bepalingen bevat over onderwerpen die niet geregeld worden in het besluit, blijft deze onverkort van kracht.

In het streven naar meer uniformiteit en het verminderen van regeldruk zijn een aantal keuzes gemaakt die na inwerkingtreding van het besluit van behoorlijke invloed zijn op de lokale aanpak. Het besluit biedt onmiskenbaar meer uniformiteit, duidelijkheid en rechtszekerheid. In de context van landelijke uniformiteit in de aanpak van het brandveiligheidsaspect meer dan wenselijk. Er is, naar blijkt uit de toelichting, kritisch gekeken waar er werkelijk sprake is van risico’s die regulering behoeven. Dat heeft echter wel geleid tot een sterk regelgericht kader dat weinig ruimte laat voor concrete risicoafwegingen en eventuele aanscherpingen in de praktijk.

Het is over de hele linie van belang dat bij de inhoudelijke beoordeling van initiatieven in de praktijk aansluiting gezocht wordt bij de door het Veiligheidsberaad (2015) voorgestane risicogerichte aanpak. Een nieuw statisch kader aan randvoorwaarden op basis van een algemene indexering van voorkomende risico’s lijkt vandaag de dag niet meer in die visie te passen.

Ook niet waar op onderdelen verruiming van criteria gegrond lijkt op herijking van het onderliggende risico. Uit de toelichting op het besluit en de eerder bij de internetconsultatie ingebrachte reacties blijkt niet duidelijk welke aan brand- en publieksveiligheid gerelateerde motivatie ten grondslag ligt aan de specifieke, verruimde kaderstelling in het besluit.

De eerste reacties die wij uit het land ontvangen lijken erop te wijzen dat de regeling inzake de brandveiligheid bij evenementen met dit besluit, alle inspanningen van de opstellers ten spijt, complexer en voor meer discussie vatbaar is geworden dan aanvankelijk bedoeld.

Heeft u vragen n.a.v. deze blog? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@esi.email.

Meer nieuws ›