Voor uw persoonlijke ontwikkeling

 

Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca (hierna: CBEH) niveau 3

In opdracht van het Sociaal Fonds CAO Beveiliging (SFCB) ontwikkelde het Event Safety Institute een nieuwe, unieke opleiding  voor middenkaderpersoneel in de evenementen- en horecabeveiliging: Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca (hierna: CBEH) niveau 3. De opleiding bouwt voort op de bestaande basisopleidingen Event Security Officer (ESO) en Horecaportier. Na het behalen van het examen ontvangt de kandidaat een branche-erkend diploma.

De opleiding CBEH niveau 3 geldt als een extra kwaliteitsimpuls voor bedrijven die investeren in een goed middenkader. De opleiding CBEH 3 is afgestemd op MBO III werk- en denkniveau. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) als exameninstantie. Het opleidingsdocument met de eindtermen is op te vragen bij het Event Safety Institute.

Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca (niveau 3)De opleiding CBEH niveau 3 biedt de ervaren horeca- en evenementenbeveiliger extra bagage om goed beslagen ten ijs te komen in een functie als leidinggevende of coördinator. De opleiding geeft de kandidaat theoretische en praktische kennis mee die hij nodig heeft om zijn taakstelling op een effectieve en overtuigende manier te kunnen uitvoeren. De CBEH niveau 3 moet zich eenvoudig kunnen onderscheiden van een leidinggevende zonder specifieke opleiding, door zijn brede oriëntatie op veiligheid, theoriekennis over bezoekersgedrag, kennis van de werkwijzen bij de overheid, de tools die hij kan toepassen en zijn kennis en vaardigheden op het gebied van management.

Belangrijk: Het SFCB subsidieert de helft van de opleidingskosten voor VBe NL-leden als zij premieplichtig zijn aan het sociaal fonds. Lees hierover meer op de website van de VBe NL.

Instroomprofiel kandidaten CBEH niveau 3

De werkgever is verantwoordelijk voor het aandragen van geschikte kandidaten voor de opleiding CBEH niveau 3. Van de werkgever wordt verwacht dat hij in zijn selectie rekening houdt met het volgende instroomprofiel.

 1. De kandidaat beschikt de nodige diploma’s om werkzaamheden te mogen verrichten als horeca- en/of evenementenbeveiliger.
 2. De kandidaat heeft minimaal drie jaar relevante werkervaring in de praktijk van de horeca- en/ of evenementenbeveiliging.
 3. De kandidaat opereert op MBO 3 werk- en denkniveau.
 4. De kandidaat heeft een voldoende lichamelijke conditie om zijn werkzaamheden uit te voeren.
 5. De kandidaat is van onbesproken gedrag.

Examinering

Na deelname aan de opleidingsdagen wordt de deelnemer voorgedragen voor examen. Het examen wordt afgenomen door Stichting Vakexamens Horeca (SVH) te Zoetermeer. Incompany examens zijn mogelijk. Meer informatie over de opzet en kosten van het examen volgt spoedig.

Voor deze opleiding zijn eindtermen vastgesteld in de Subexamencommissie van SVH. In deze eindtermen is onder meer opgenomen dat de kandidaat na succesvolle afronding van de opleiding in staat is om:

 • risico’s en nodige inzet van beveiliging te bepalen;
 • plannen voor de inzet van beveiliging op te stellen;
 • zijn opdrachtgever onderbouwd te adviseren;
 • bij te dragen aan overleggen met de gemeente en de politie over de aanpak en samenwerking;
 • personeel effectief voor te bereiden op zijn inzet;
 • tijdens de uitvoering sturing te geven aan inzetstrategieën;
 • te monitoren, rapporten, evalueren en leren.

Na succesvolle afronding van het examen ontvangt de kandidaat een certificaat CBEH niveau 3.

Praktische informatie

De driedaagse opleiding is in open inschrijving te volgen.

 • Doelgroep: medewerkers van beveiligingsbedrijven in de evenementen en/of horecabranche met minimaal 3 jaar werkervaring.
 • Duur: 3 dagen klassikaal
 • Examinering: vanaf 2018

Planning: TBA

 • Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 20
 • Prijs: € 495,00 per persoon ex BTW. Belangrijk: Het SFCB subsidieert de helft van de opleidingskosten voor VBe NL-leden als zij premieplichtig zijn aan het sociaal fonds. Lees hierover meer op de website van de VBe NL.
 • Examinering kosten: Het eerste onderdeel is een portfolio, de kosten hiervan zijn € 135,- per persoon. Het tweede onderdeel is betreft een interview, de kosten hiervan zijn € 200,- per persoon. De kosten van de examinatie zijn inclusief BTW en te voldoen bij Stichting Vakexamens Horeca (SVH).
 • Begeleiding: Roelf Pot

 

Programma

De opleiding CBEH niveau 3 wordt klassikaal aangeboden in drie opleidingsdagen. De opleiding kent de volgende modules:

 1. Veiligheidsmanagement in de horeca
 2. Veiligheidsmanagement op evenementen
 3. Omgaan met bezoekers en massagedrag
 4. Aansturing inzet beveiliging

Module 1: Veiligheidsmanagement in de horeca (2 dagdelen) Inhoudselementen:

 • Veiligheid in de horeca: algemeen beeld
 • Belangrijkste stakeholders
 • Juridisch kader verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Het vergunningenstelsel in de horeca
 • Taken beveiliging in een horecazaak
 • Veiligheidsplan en beveiligingsplan
 • Risicoanalyse veiligheid horeca
 • Bepalen benodigde inzet beveiliging (inclusief klassikale oefencasussen)
 • Personeelsplanning en voorbereiding

Module 2: Veiligheidsmanagement op evenementen (2 dagdelen) Inhoudselementen:

 • Veiligheid op evenementen: algemeen beeld
 • Juridisch kader en vergunningenprocedure bij evenementen
 • Afstemmen planvorming met opdrachtgever en gemeente
 • Planvorming en inzet beveiliging op een evenement in verhouding tot overige veiligheidsmaatregelen.
 • Vier stappen voor een risicoanalyse van evenementen.
 • Toegangscontrole op evenementen: werkwijze en aandachtspunten.
 • Statische en dynamische posities op evenementen
 • Fases van het evenement: instroom, circulatie, uitstroom
 • Beveiligingstaken op een evenement: statische en dynamische posities, taakverdeling en samenwerking met de politie
 • Valkuilen bij de uitvoering op evenementen: verklaren van verschillen tussen plan en praktijk.

Module 3: Omgaan met bezoekers en massagedrag (1 dagdeel) Inhoudselementen:

 • Typologie van activiteiten en bezoekers
 • Voorspellen van en sturen op bezoekersgedrag
 • Afwijkend, agressief en crimineel bezoekersgedrag
 • Bezoekersgedrag en drukte: bepalende factoren
 • Crowd management: anticiperen op groepsgedrag
 • Crowd management: monitoren, analyseren en reageren
 • Inzet beveiliging als onderdeel van het crowd management
 • Omgaan met noodsituaties en ontruiming
 • Klassikale oefencasus crowd management

Module 4: Aansturing inzet beveiliging (1 dagdeel) Inhoudselementen:

 • Bepalen benodigde inzet beveiliging, omgaan met dynamiek en wettelijke randvoorwaarden.
 • Functie, vorm en inhoudselementen van het beveiligingsplan.
 • Briefing, postinstructies, informatieoverdracht aan personeel
 • Informatiemanagement: verbindingen, logging, informatie delen, duiding
 • Leiding en coördinatie: centrale aansturing, besluitvorming, afstemming
 • Tactische keuzes bij noodsituaties (incl. Oefencasus)
 • Rapporteren, melden en adviseren van de opdrachtgever tijdens de uitvoering
 • Evalueren en verbeteren

Heeft u vragen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@esi.email.