Regie op het proces van vergunningverlening

13 apr 2023 / 09:00 - 17:00 uur

Deelnemers aan deze module leren hoe zij de regierol van de gemeente ten uitvoer kunnen brengen. Zij worden meer bekend met het sturen op het proces van vergunningverlening: de taken en verantwoordelijkheden, de aandachtspunten, de do’s en dont’s. Zij krijgen juridische aandachtspunten en praktische tips mee. Onder meer over het voorzitten van overleggen, het omgaan met conflicterende belangen en het vertalen van adviezen naar vergunningsvoorschriften.

De module behandelt de inrichting van het behandelproces, zoals dat wordt uitgewerkt op basis van de behandelscan. Deelnemers leren het proces plannen aan de hand van een spoorboekje. Ze leren de zeven processtappen van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid nader kennen en krijgen tips over het organiseren en regisseren van het evenementenproces.

De module geeft deelnemers ook inzicht in de wijze waarop zij met adviezen kunnen omgaan. Daarbij is onder meer aandacht voor het lezen en interpreteren van adviezen, overleg met diensten over adviezen, herkennen van tegenstrijdigheden of conflicten in de standpunten, en het bepalen van het risicobeleid en het restrisico van een evenement.

Verder is in de module aandacht voor de praktische vertaalslag van afspraken en voorwaarden naar het papier. Hoe stel je een goede vergunning op? Waar moet je op letten en wat zijn valkuilen?

Locatie is Brandweerkazerne Tilburg: Fabriekstraat 34, Tilburg. Ruimte is 1.16.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

 • vergunningverleners
 • evenementencoördinatoren
 • juridisch medewerkers
 • toezichtcoördinatoren

Na afloop kan de deelnemer:

 1. De abstracte regierol vertalen naar een praktische invulling ervan in het dagelijks werk.
 2. Bepalen wat er binnen de gemeente nodig is om de regierol goed te kunnen uitvoeren.
 3. In praktijksituaties herkennen hoe de regierol (weer) kan worden genomen.
 4. Als regievoerder een tijdig en zorgvuldig proces mogelijk maken.
 5. Een procesplanningsdocument opstellen op basis van het benodigde procesverloop.
 6. Uitleggen wat van een advies mag worden verwacht.
 7. Adviezen van diensten voldoende interpreteren om de juiste vervolgacties eraan te koppelen.
 8. Aangeven wat de aandachtpunten zijn bij het opstellen van een evenementenvergunning.

Daniël Schipper

Daniël Schipper heeft jaren lange ervaring als Evenementenmanager bij de gemeente Amsterdam. Hij was betrokken bij veel grote evenementen, o.a. de troonswisseling, Sail en Koningsdag en heeft inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van het Amsterdams beleidskader voor evenementen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Regie op het proces van vergunningverlening

Inschrijven

€ 320,00 Excl. BTW