Crisisbeheersing op evenementen

07 dec 2020 - 09 dec 2020 / 08:00 - 16:00 uur

Leergang voor operationeel leidinggevenden en safety managers

Bij crises op evenementen is altijd een mensenmenigte betrokken. De reactie van de menigte op een dreiging of calamiteit kan op zich weer nieuwe gevaren opleveren. Het effectief beheersen van een crisis op een evenement of een andere drukke plaats vraagt om een goede balans van anticipatie en veerkracht. Maar ook om kennis van massapsychologie en begrip van de bredere maatschappelijke en bestuurlijke implicatie van de crisis. De crisisbeheersing is dan ook voor een groot deel het voorkomen dat een calamiteit op een evenement zich verder ontwikkelt tot een daadwerkelijke crisis, tijdens de incidentbestrijding of juist daarna.

Het Event Safety Institute biedt deze driedaagse leergang aan in samenwerking met verschillende vakinhoudelijke experts. De cursus wordt aangeboden samen met het boek ”Lessen uit crises en minicrises – Evenementen”. De leergang is gericht op adviseurs en officieren van dienst van operationele diensten, medewerkers crisisbeheersing en hoofden bevolkingszorg van gemeenten en is ook relevant voor organisatoren, safety managers en hoofden security van grote evenementen. Deelnemers hebben minimaal HBO werk- en denkniveau en hebben voldoende professionele ervaring met evenementen.

Doel van de leergang

Het vergroten van het inzicht in de context waarbinnen de crisisbeheersing op evenementen en andere drukke plaatsen plaatsvindt. Het opdoen van praktisch toepasbare kennis over het gedrag van mensenmenigten tijdens een calamiteit, wat helpt om tijdens een calamiteit effectief op te treden en de juiste beslissingen te nemen. Inzicht verwerven in de mogelijke maatschappelijke, bestuurlijke en juridische gevolgen van het operationeel optreden. Ontwikkelen van een handelingskader waarmee het operationeel optreden tijden evenementen effectief verloopt en de benodigde beslissingen snel genomen kunnen worden. Begrip voor de positie en verantwoordelijkheden van de partners, tijdens en na een calamiteit.

Leerdoelen

Na het volgen van de leergang kan de deelnemer:

 • zijn eigen en andermans rol bij grootschalige evenementen zowel voor als tijdens een crisis herkennen;
 • de meest geschikte vorm van coördinatie en samenwerking bepalen op grond van een aantal heldere uitgangspunten;
 • tijdens een calamiteit kennis over collectief gedrag en stress gebruiken bij het aansturen van het operationeel optreden;
 • de aanpak van een ontruiming/ evacuatie bepalen, voorbereiden en uitvoeren, rekening houdend met menselijk gedrag;
 • de crisiscommunicatie versterken met kennis van mogelijke structuren, rollen en hulpmiddelen;
 • operationele plannen beoordelen en aanscherpen door te anticiperen op de gevolgen van uiteenlopende noodsituaties;
 • ervaringen en lessen van crises op evenementen benutten in de operationele voorbereiding en het operationeel optreden;
 • anticiperen op mogelijke maatschappelijke en bestuurlijke complicaties in de crisiscommunicatie en de nafase;
 • het bevoegd gezag adviseren over de politiek-bestuurlijke dilemma’s en overwegingen als gevolg van een ernstig incident.

Incompany

Het is mogelijk om de cursus incompany te organiseren, voor groepen tot 20 deelnemers. Tijdens de cursus passen we de beschikbare kennis over crisisbeheersing, massapsychologie en crisiscommunicatie toe op jouw case studies en evenementen. We helpen jouw team individueel of collectief om de gevolgen van crises scherp in beeld te brengen, operationele plannen verder aan te scherpen en keuzes te maken in de samenwerking en aansturing. Juist door de leergang op eigen locatie te volgen, kan jouw team samen leren en de kennis op de eigen praktijk toepassen.

Informeer bij ESI maar de mogelijkheden.

 • Doelgroep: adviseurs en officieren van dienst van operationele diensten, adviseurs crisisbeheersing en hoofden bevolkingszorg van gemeenten, organisatoren, safety managers en hoofden security van grote evenementen
 • Omschrijving: verdiepende leergang die operationele professionals meer inzicht geeft in de reactie vanuit de aanwezige mensenmenigte op een dreiging of een calamiteit op een grootschalig evenement en hen handvatten geeft voor het effectief beheersen van een crisis op een evenement of een andere drukke plaats
 • Vereiste voorkennis: HBO werk- en denkniveau, met professionele werkervaring op evenementen
 • Inhoud: lesmateriaal, oefencasussen (sheets en achtergronddocumentatie worden digitaal verstrekt)
 • Duur: 3 dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur
 • Planning: de leergang in open inschrijving vindt plaats op 7, 8 en 9 december 2020
 • Locatie: Stadion Galgenwaard, Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht
 • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 15
 • Prijs: € 1.495,00 per persoon ex BTW incl. lunch, dranken en het boek ”Lessen uit crises en minicrises – Evenementen”. (Incompany: informeer bij ESI naar de mogelijkheden)
 • Docenten: Erica Kinkel,  Frank Wijmenga en Roy Johannink
 • Gastspreker: Marcus ten Zijthoff (Feestfabriek, Alles komt goed B.V.) 

Ben je van plan om je in te schrijven voor deze module en heb je vragen op het gebied van faciliteiten voor toegankelijkheid, dan kan je mailen naar info@esi.email.

Dag 1: Wat is er aan de hand? Wat is er aan te doen?
 • Oorzaak: wat zijn oorzaken van incidenten? Aan de hand van drie eigen praktijkvoorbeelden bespreken we waarom een incident wel of geen crisis kan worden. Het leert de deelnemers dat het maken van afspraken over begrippen niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk is. Kan dit een groter iets worden? Welke woorden: ramp, crisis en calamiteit, incident. Opmaat voor discussie en uitleg naar bestuurlijke betrokkenheid versus eigen verantwoordelijkheid organisatie.
 • Gevolgen van kleine en grotere voorbeelden uit de praktijk, met specifieke aandacht voor maatschappelijke onrust en imago- en reputatieschade.
 • De deelnemers gaan aan de hand van drie voorbeelden uit de praktijk aan de slag om inzichtelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn van incidenten.
 • De context van de (schijn)werkelijkheid, met specifieke aandacht voor de (sociale) media. Waarom breekt niet bij elk incident de pleuris uit? Wat is de rol van fakenews hierin? Hoe signaleer je deze (schijn)werkelijkheid? Wat betekent dat voor je informatie en communicatie: wie doet de monitoring van sociale media en de omgeving? Wat betekent het dat iets niet of wel waar is?
 • De rol van menselijk en collectief gedrag aan de hand van een dynamisch model, waarbij aandacht is voor de reacties van de massa bij terreurdreiging. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten van incidenten in Turijn (Champions league kijken) en Manchester (concert Ariane Grande)?

Wat is er aan te doen (en door wie) 

 • Welke sturing geef je aan een massa? Wat betekent dit voor evacuatie en gedragspatronen in crowds? Welke planvorming en preparatie bereid je voor bij een ontruiming?
 • Welke mogelijkheden heb je in het omgaan met incidenten? We oefenen in het scenariodenken met vijf scenario’s.
 • Wat is te doen bij specifieke incidenten? Daarvoor oefenen we in groepen met een aangedragen eigen casus.
 • Tot slot eindigen we met het sturen op de communicatie en anticiperen op de juridische nasleep. Communicatie: waarop moeten we antwoord geven? 
Dag 2: Wie doet wat en informeert wie?
 • We beginnen met een netwerkoefening uit de praktijk, een eigen evenement. Wat is het totale netwerk dat nodig is bij incidentbestrijding en crisisbeheersing bij een specifiek incident? Hoe teken je de reguliere organisatie in een netwerkschema?
 • Een uitleg over het verschil tussen veiligheidsmanagement en crisisbeheersing. Wat is een crisis? Wat is een ramp? Wie is verantwoordelijk op welk moment en waarvoor? Het is een open leergesprek aan de hand van ervaringen, maar ook informele en formele regels op het gebied van crisisbeheersing.
 • Vervolgens behandelen we bij twee praktijkcases het informatiemanagement. Welke informatie is nodig om de incidenten goed te managen? Wie heeft welke informatie om het incident tot een goed einde te krijgen?

De organisatie: hoe moet deze eruit zien?

 • Wat is de reguliere structuur van de evenementorganisatie? Welke functionarissen spelen een rol? Wat is de relatie naar de gemeente en naar de veiligheidsregio? Hoeveel mensen zijn minimaal nodig? Wat is er nodig om een crisismanagement team te laten functioneren?
 • De deelnemers krijgen de opdracht om bij een eigen praktijkcase met elkaar een robuuste en minimale crisisorganisatie neer te zetten.
 • De dag sluiten we af met enkele strategische vraagstukken waar de deelnemers zich op stuk mogen bijten. Dit is de toets van de eigen robuuste en minimale crisisorganisatie: zijn we er klaar voor? Welke beslissing neem je bij het ontruimen van een evenement? Wel of niet afgelasten van een evenement? Wel of niet communiceren dat er een terreurverdachte is opgepakt?
Dag 3: We doen het! Wat kunnen we leren en wat kan er beter?
 • Vandaag presenteert Marcus ten Zijthoff diverse praktijkervaringen van de Zwarte Cross met incidenten en crisisbeheersing. Hij gaat in op de wijze waarop de organisatie zich voorbereidt op crises met de partners. 
 • Daarna voeren de deelnemers twee doorleefsessies uit, waaronder een over een calamiteit op de Zwarte Cross. Een korte snelle en een langzame sessie. Marcus geeft feedback vanuit zijn praktijkervaringen.
 • Het tweede deel van de ochtend en middag gaan we in op het oefenen met het operationele team. Wat is er nog te verbeteren op het gebied van beeld, oordeel en besluitvorming?

Wat kan er beter? 

 • Een korte uitleg over wat je zelden doet, doe je zelden goed. Langs de filosofie van Dynes. Op basis van evaluaties uit het verleden ervaren we in een open leergesprek en met een opdracht: wat je zelden doet doe je zelden goed.
 • Zijn op basis van een of twee voorbeelden uit de praktijk ook korte evaluatieonderzoeken te bespreken: welke conclusies trekken de deelnemers zelf?
 • En wat zijn de tips voor deelnemers om mee te geven, indien zij ooit met een evaluatieonderzoek worden geconfronteerd bij een evenement?

Erica_KinkelDocent

drs. Erica Kinkel is calamiteitenpsycholoog en als docent Calamiteitenpsychologie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij aan de TU Delft bezig met een promotieonderzoek naar het gedrag van menigten in crisissituaties. Onder de naam CalPsy verzorgt ze adviezen en opleidingen op het gebied van calamiteitenpsychologie.

 

 

RoyDocent

drs. Roy Johannink MCDM is zelfstandig actief op het gebied van training, advies en onderzoek op het gebied van crisisbeheersing. Hij is een gedreven en energieke professional met jarenlange ervaring in het maatschappelijke veiligheidsdomein, met focus op crisismanagement en sociale media.

 

 

ESI Wijmenga kleurDocent

Frank Wijmenga is coördinator evenementen bij Bureau Conflict- en Crisisbeheersing in de politie-eenheid Limburg. Hij is lid van de multidisciplinaire adviesgroep evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg en van daaruit betrokken bij veel grote evenementen. Frank is tevens gediplomeerd trainer bij het Event Safety Institute.

 

Marcus ten ZijthoffGastspreker 

Marcus ten Zijthoff, werkzaam als projectleider binnen de Feestfabriek – Alles Komt Goed BV, organisator van o.a. Mañana Mañana en de Zwarte Cross. De Feestfabriek organiseert deze evenementen volledig in eigen beheer: van creatieve brainstorms, de invulling van het benodigde personeel, tot de totstandkoming van veiligheidsplannen. De rol van projectleider bestaat gedurende het gehele voorbereidingsjaar en heeft in die periode vooral betrekking op o.a. interne afstemming, vergunningstrajecten met de desbetreffende overheden. Daarnaast is verduurzaming voor groot deel ondergebracht in deze functie.Tijdens de evenementen is deze functie 24/7 in bedrijf en is een goed en veilig verloop van het evenement prioriteit, waarbij dient te worden ingespeeld op de meest uiteenlopende situaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Crisisbeheersing op evenementen

Inschrijven

Prijs is inclusief parkeerkaart

€ 1.495,00 Excl. BTW